פנייה לקבלת מידע אודות פרויקט מתוכנן להקמה ותפעול חניון במתחם סיטי גבעתיים בשיטת D.B.O.T

יעד – החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ

פנייה לקבלת מידע אודות פרויקט מתוכנן להקמה ותפעול חניון במתחם סיטי גבעתיים בשיטת D.B.O.T

עיריית גבעתיים באמצעות יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: "יעד") מתכבדת לפנות ליזמים פוטנציאליים בבקשה לקבלת מידע בנוגע לפרויקט שבכוונתה לבצע להקמה ותפעול חניון תת קרקעי במתחם סיטי גבעתיים בשיטת D.B.O.T..

 1. תיאור הפרויקט:
  • מתחם הסיטי של גבעתיים ממוקם במשולש הגבולות של גבעתיים, ר"ג ות"א בין הרחובות ערבי נחל,  רחוב המעיין (שמצוי בתחום ר"ג) ואריאל שרון בגבעתיים, בסמוך למתחם הבורסה בר"ג.
  • מתחם הסיטי משתרע על פני שטח 84 דונם ויכלול: מבני ציבור, בנייני מגורים, משרדים, ושטחי מסחר המתוכננים להבנות סביב כיכר מרכזית גדולה.
  • חלק מהמתחם כבר בנוי ומאוכלס וחלקו עדיין נימצא בבנייה ועתיד להתאכלס בשנים הקרובות.
  • העירייה מתכננת לבנות במהלך השנים הקרובות על חלק מהמגרש הציבורי, מגרש 103,  אשכול גני ילדים.
  • מצ"ב טבלת זכויות בנייה במתחם וצפי אכלוס.
  • בנוסף לטבלת הזכויות המצ"ב, בגבול הפרויקט, אישרה עיריית ר"ג לבנות מבנה משרדים בן 60 קומות (קנדה ישראל) עם חניון תת קרקעי של 200 מקומות חנייה. צפי אכלוס: 2028.
  • החניון נשוא פנייה זו מתוכנן להבנות במגרש המסומן בתשריט במספר 103,  ששטחו המקסימאלי הוא 4,200 מ"ר. ניתן לבנות בחניון עד 3 קומות תת קרקעיות.
 2. מימון:
  • העירייה לא מתכננת לממן את בניית החניון או חלקו.
  • היזם יישא בכל ההוצאות התכנון, הוצאת היתר בנייה, אגרות בנייה, אגרות והיטלי פיתוח ועלויות  ההקמה והתפעול השוטף. היזם לא יישא בהוצאות של היטל השבחה.
  • היזם יהיה זכאי לכל ההכנסות מהפעלת החניון בתקופת הזיכיון.
  • בניית הקירוי והמנהרות שמעל החניון תעשה על ידי העירייה ועל חשבונה.
 3. המידע המבוקש מהיזמים:

במסגרת פניה זו מבוקש לקבל מהיזמים תשובות לשאלות הבאות:

 • מהו מספר מקומות החניה שבנייתם תהייה כדאית מבחינה כלכלית (ניתן לפרט מספר מקומות חניה תלוי תקופת הפעלה)?
 • מהו השטח הנדרש להקמת החניון כפי שהוצג בסעיף 1.7?
 • מהי תקופת ההפעלה המינימאלית ומהי התקופה המקסימאלית הנדרשת כדי שהפרויקט יהיה כדאי ליזם מבחינה כלכלית?
 • מה עדיף: מכרז שהתחרות בו הוא על תקופת הפעלה מינמאלית, או מכרז שהתחרות בו הוא על תשלום של דמי שימוש לעירייה?
 • מהי שיטת ההפעלה המועדפת: חניון קונבנציונאלי או חניון רובוטי?
 • מהו המועד הרצוי לפרסום המכרז ולהתחלת הפעלת החניון בהתייחס לקצב הבנייה במתחם?
 1. מובהר בזה, כי מענה לפנייה זו לא יקנה למשיבים יתרון כלשהו במכרז שיפורסם בעקבות פניה זו, אם וככל שיפורסם.
 2. נבקש לדעת את הניסיון של המציע בהקמת חניון בשיטת D.B.O.T.
 3. האם יש למציע הצעה נוספת שתאפשר מימוש בניית החניון בהקדם?
 4. חברת יעד שומרת לעצמה את הזכות לפנות ליזמים שישיבו לפנייה זו לשם השלמת המידע הנדרש לה.
 5. מסירת המידע לחברת יעד תהייה על חשבון הפונה בלבד, והחברה לא תישא בעלות כלשהי, שתיגרם לפונה בעקבות פרסום זה.
 6. להבהרות ניתן לפנות לבני סעד בטלפון 050-4048930 או במייל: beny@yaadg.co.il .
 7. מובהר בזה, כי בכוונת יעד ועיריית גבעתיים להיעזר בתשובות שתתקבלנה לפנייה זו לצורך פרסום מכרז להקמה ותפעול החניון. מטרתה של פנייה זו לסייע בהתאם תנאי המכרז לצרכי השוק.
 8. המועד האחרון להגשת תשובות 11.05.2021, באמצעות הגשה לתיבת המכרזים של חברת יעד, ברחוב כורזין 1, גבעתיים או באמצעות המייל לכתובת:  beny@yaadg.co.il .

 

מגרש

זכויות בנייה

יעוד

יחידות דיור

היתר בנייה

צפי אכלוס

עיקרי

שירות

תת קרקעי

סה"כ

                 

1

35,000

27,500

63,200

125,700

משרדים ומסחר

 

רק למרתפים

2025

101

33,371

33,488

19,000

85,859

מגורים ומסחר

279

יש

ינואר 23

102

19,000

9,000

10,000

38,000

דיור מוגן ומסחר

330

 

ינואר 24

3א מגדל השחר

41,000

22,500

50,000

113,500

משרדים ומגורים

149

יש

מאוכלס

3ב מרקמי

13,000

5,200

50,000

68,200

מגורים ומסחר

140

יש

מאוכלס

40

5,400

2,160

 

7,560

מגורים

54

יש

מאוכלס

50

10,800

4,320

8,640

23,760

מגורים

144

 

ינואר 26

60

10,800

4,320

8,640

23,760

מגורים

144

יש

דצמבר 22

70

10,800

4,320

8,640

23,760

מגורים

108

יש

מאוכלס

       

-

       

סה"כ

179,171

112,808

218,120

510,099

 

1,348

   
 
מסמך פניה לקבלת מידע לחץ כאן