מכרז 02/2020 עבודות אחזקה במתקני חשמל מבני ציבור וחינוך גבעתיים

הזמנה לקבלת הצעות במסגרת מכרז זוטא מס' 02/2020

לביצוע עבודות אחזקה למתקני חשמל במבנים ציבוריים ומוסדות חינוך בעיר גבעתיים

 

יעד החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: "יעד" או "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לביצוע עבודות אחזקה למתקני חשמל במבנים ציבוריים ומוסדות חינוך בעיר גבעתיים (להלן: "המכרז").

כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של 500 ש"ח בתוספת מע"מ (שלא יוחזר בשום מקרה) החל מיום 30.03.2020 במשרדי המזמינה ברח' כורוזין 1, גבעתיים (להלן: "משרדי המזמינה") (טל: 03-7315184) בימים א' – ה' בין השעות 9:00 ועד 13:00 (להלן: "שעות הפעילות").

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת http://www.yaadg.co.il/              

 1. המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, ולא תינתן התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם על ידי המזמינה לביצוע העבודות נשוא המכרז.
 3. נוסח ההסכם עליו יידרש לחתום המציע שהצעתו תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 4. המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע בהם. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה במשרדי המזמינה. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום 19.04.2020 בשעה 12:00 במשרדי המזמינה.
 5. על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים על מנת להגיש הצעות לביצוע העבודות על פי המכרז:
  1. המציע הינו קבלן רשום אצל רשם הקבלנים בהיקף הנדרש כמוגדר בסיווג 160 היקף כספי א-1, ובעל רישון בר תוקף לעסוק בעבודות חשמל מהסוג הנדרש כמתואר במפרט הטכני המהווה חלק ממסמכי המכרז.
  2. על המציע להיות בעל ניסיון קודם בביצוע העבודות נשוא מכרז זה, בהיקף כספי של 1,000,000 ש"ח לפחות עבור רשות מקומית אחת בכל אחת משלוש השנים האחרונות (2017, 2018, 2019). ניתן להציע את הניסיון כקבלן ראשי והן ניסיון כקבלן משנה.
  3. המציע מנהל ספרים כדין, בהתאם לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975 ומחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), כשהם תקפים.
 6. מובהר בזאת, כי אי המצאת אישור או מסמך אחד או יותר מהמסמכים הנדרשים במסגרת מכרז זה עלול לגרום לפסילת ההצעה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי של יעד.
 7. את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז וכל שינוי בה עלול לגרום לביטולה.
 8. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יעד תהא רשאית לדרוש מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז פרטים נוספים ו/או המלצות ו/או אישורים, על-פי שיקול דעתה ולשביעות רצונה המלא, על-מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.
 9. מובהר בזאת, כי כל מסמכי מכרז אשר ימסרו לאחר היום הקובע יפסלו ולא יכללו בדיוני וועדת המכרזים.
 10. יעד תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה, לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות לתקופה נוספת.
 11. אין יעד מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. בסמכות יעד לנהל משא ומתן עם המציעים וכן לחלק את העבודה בין מציעים שונים.
 12. מפגש הבהרות וסיור באתר המיועד לביצוע העבודות ייערך 30.3.2020 בשעה 11:00 במשרדי יעד. ההשתתפות במפגש אינה חובה והיא לא תהווה תנאי להשתתפות במכרז.

 

לצפיה במסמכים 

חוברת מכרז זוטא 02/2020 לחץ כאן

חוברת כתב כמויות לחץ כאן 

מכתב תוספת לכתב הכמויות לחץ כאן 

פרוטול סיור מציעים מיום 30/03/2020  לחץ כאן