מכרז פומבי 12/2020 לתכנון הנדסי ולביצוע עבודות אספקה והתקנה של תורן לדגל בגן העלייה השניה בגבעתיים

יעד - החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ

מכרז פומבי מס' 12/2020

לביצוע עבודות תכנון הנדסי וביצוע עבודות אספקה והתקנה של תורן לדגל בגן העלייה השנייה בגבעתיים

הודעה בדבר עדכון תנאי סף

 

יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: "יעד" או "המזמינה") פרסמה מכרז לתכנון הנדסי ולביצוע עבודות אספקה והתקנה של תורן לדגל (בגובה של 50 מטר או בגובה של 40 מטר או בגובה של 30 מטר. (החברה תיבחר את גובה התורן שיוזמן לאחר המכרז) בגן העלייה השנייה בגבעתיים (להלן: "המכרז").

נמסרת בזה הודעה, כי תנאי הסף של המכרז עודכנו והינם כמפורט להלן. כמו כן, עודכנו מועדי המכרז, והכל כמפורט להלן.

כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של 1,000 ש"ח כולל מע"מ (שלא יוחזר בשום מקרה) החל מיום 07.01.2021 במשרדי המזמינה ברח' כורוזין 1, גבעתיים (להלן: "משרדי המזמינה") (טל: 03-7315184) בימים א' – ה' בין השעות 9:00 ועד 13:00 (להלן: "שעות הפעילות").

ניתן לבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית : מספר חשבון 439100/85 מספר סניף 624, בנק לאומי, יעד חברה לפתוח גבעתיים בע"מ. ח.פ 52002286/4, יש להעביר פרטי אימייל למשלוח חשבונית המס.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת http://www.yaadg.co.il/

 

לאור עדכן תנאי הסף יערך מפגש הבהרות וסיור קבלנים נוסף (להלן: "מפגש ההבהרות")   ביום  24.01.2021    שעה 12:00 .  הסיור יתקיים במשרדי חברת יעד גבעתיים השתתפות במפגש ההבהרות אינו חובה ולא מהווה תנאי סף להגשת הצעה.

שאלות ובקשות להבהרות נוספות, יועברו על ידי המציעים באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת   Dror@yaadg.co.il  ובהתאם להוראות הקבועות במכרז, לא  יאוחר  מתאריך 31.01.2021  עד השעה 12:00.  

תשובות לשאלות, הבהרות, ו/או עדכונים ושינויים שייעשו ביוזמת החברה, תשלחנה לכל משתתפי מפגש ההבהרות

המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע בהם. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה במשרדי המזמינה. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום 11.02.2021 בשעה 12:00 במשרדי המזמינה.

המציע  במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הוא מנהל ספרים כחוק וכי יש לו הניסיון והיכולות כדרישות המכרז. החברה תבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות ורק מציע העומד בתנאי הסף, תבוא בחשבון הצעתו.                                

רשאים להשתתף במכרז מציעים

המשתתף הינו בעל סיווג קבלני ג' 1 קבוצה א' 150 לפחות או 100, ולחילופין המשתתף התקשר בהסכם לביצוע כל עבודות נשואות המכרז המפורטות בכתב הכמויות המצורף להסכם ההתקשרות עם קבלן בסיווג האמור, אשר עומד בכל התנאים הבאים:

  1. לגבי קבלן שהנו אדם פרטי – הקבלן הינו תושב ישראל; לגבי קבלן שהנו שותפות – הקבלן רשום כדין ברשם השותפויות; לגבי קבלן שהנו חברה בע"מ – הקבלן רשום כדין אצל רשם החברות.
  2. המשתתף הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע של לפחות 1 פרויקטים בהיקף של לפחות 70,000 ₪ כ"א להקמת תרנים בגובה של לפחות 15 מטר במשך עשר (10) השנים האחרונות (השנים 2010-2020).

מציע שהצעתו לא תעמוד בתנאי המכרז, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון כלל בהצעתו.

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.                                                                                                   

מובהר בזה, כי מציע שלא ישתתף במפגש ההבהרות לא יוכל לטעון טענה כלשהי בנוגע לחוסר במידע ו/או בנתונים בשל כך שלא השתתף במפגש. 

 

מענה לשאלות הבהרה לחץ כאן 

סיור מציעים מיום 24.01.2021 לחץ כאן 

סיור מציעים מיום 07.01.2021 לחץ כאן 

מסמכי המכרז

חוברת מכרז לחץ כאן 

דו"ח קרקע לחץ כאן 

תכנית פיתוח לחץ כאן 

תכנית בניה 101 לחץ כאן 

תכנית מערכות 102 לחץ כאן 

תכנית 103 חתך A לחץ כאן 

תכנית 104 חתך B לחץ כאן 

תכנית פרטים 105 לחץ כאן