מכרז פומבי 10/2021 לביצוע עבודות הקמת אולם ספורט ומרכז נוער בה"ס שמעוני בגבעתיים

הזמנה לקבלת הצעות במסגרת מכרז פומבי 10/2021 לביצוע עבודות הקמת אולם ספורט ומרכז נוער בה"ס שמעוני בגבעתיים

יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: "יעד" או "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לביצוע עבודות הקמת אולם ספורט ומרכז נוער בה"ס שמעוני בגבעתיים (להלן: "המכרז").

כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של 3,000 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזר בשום מקרה) החל מיום 01..12.2021 במשרדי המזמינה ברח' כורוזין 1, גבעתיים (להלן: "משרדי המזמינה") (טל: 03-7315184) בימים א' – ה' בין השעות 9:00 ועד 13:00 (להלן: "שעות הפעילות").

ניתן לבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית : מספר חשבון 629000/29 מספר סניף 666, בנק לאומי, יעד חברה לפתוח גבעתיים בע"מ. ח.פ 52002286/4, יש להעביר פרטי אימייל למשלוח חשבונית המס.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת http://www.yaadg.co.il/

 1. המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, ולא תינתן התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם על ידי המזמינה לביצוע העבודות נשוא המכרז.
 3. מפגש מציעים ייערך ביום 07.12.2021 בשעה 12:00 רחוב רביבים 1, בכניסה לבה"ס שמעוני, גבעתיים. ההשתתפות במפגש אינה חובה ולא מהווה תנאי סף להגשת הצעה זו.
 4. המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע בהם. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה במשרדי המזמינה. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום 28.12.2021 בשעה 12:00 במשרדי המזמינה.
 5. רשאים להשתתף במכרז קבלנים העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  1. קבלנים הרשומים כדין בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט - 1969, בענף 100 "בנייה (ענף ראשי)"  בסיווג כספי ג-3 לפחות.
  2. מציעים אשר ביצעו בעצמם*, כקבלן ראשי, לפחות 3 פרויקטים בהיקף של 10,000,000 ₪ לפחות כל אחד לפני מע"מ, לביצוע עבודות בנייה של מוסדות ציבור שהסתיימו ונמסרו במהלך השנים 2015-2021.

* אשר ביצעו בעצמם - למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש בס"ק  6.2 הנ"ל הנו ניסיון

של המציע בעצמו.

מובהר בזה, כי במסגרת בחינת ניסיונו של המציע בביצוע פרויקטים קודמים לא יילקחו בחשבון פרויקטים אשר בהם העביר המציע את ביצוע העבודה בשלמותה לקבלן אחר.

 1. למציע מחזור שנתי בהיקף שלא יפחת מ- 10 מיליון ₪  בכל שנה, בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת הצעתו.
 2. המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 100,000 ₪ כולל מע"מ (מאה אלף ₪)  אשר תהא בתוקף למשך 90 יום ממועד הגשת ההצעות בהתאם לנוסח "נספח ד" להצעת המציע, ובהתאם להוראות מסמכי המכרז.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 3. המציע מנהל ספרים כדין, בהתאם לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו – 1975.
 4. המציע רכש את מסמכי המכרז תמורת סך של 3,000 ₪ כולל מע''מ.
 1. מובהר בזאת, כי אי המצאת אישור או מסמך אחד או יותר מהמסמכים הנדרשים במסגרת מכרז זה עלול לגרום לפסילת ההצעה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי של יעד.
 2. את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז וכל שינוי בה עלול לגרום לביטולה.
 3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יעד תהא רשאית לדרוש מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז פרטים נוספים ו/או המלצות ו/או אישורים, על-פי שיקול דעתה ולשביעות רצונה המלא, על-מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.
 4. מובהר בזאת, כי כל הצעה אשר תוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות כקבוע לעיל תפסל.
 5. יעד תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה, לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות לתקופה נוספת.

 

תנאים אלו הנם חלק מתנאי המכרז.

 

מסמכי המכרז לחץ כאן  

תכניות מכרז ומפרטים טכניים -  לינק גמבו מייל -     https://www.jumbomail.me/l/he/gallery/3430644454436C796C4172464B3342347436653838673D3D?uid=424657484E61526678356F3D    

אומדן מכרז  לחץ כאן 

סיור מציעים לחץ כאן 

שאלות - תשובות לחץ כאן

הבהרה לחץ כאן 

הבהרה מס' 2 לחץ כאן