מכרז פומבי 09/2021 לביצוע עבודות בתחום כיבוי אש ברחבי גבעתיים

הזמנה לקבלת הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' 09/2021

לביצוע עבודות בתחום כיבוי אש הכוללות: רכש, התקנה, ביקורת, תחזוקה של ציוד כיבוי אש מטלטל, מערכות גילוי וכיבוי אש אוטומטיות, מערכות אוטומטיות לכיבוי אש במים ופינוי עשן ברחבי גבעתיים

 

יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: "יעד" או "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לביצוע עבודות בתחום כיבוי אש הכוללות: רכש, התקנה, ביקורת, תחזוקה של ציוד כיבוי אש מטלטל, מערכות גילוי וכיבוי אש אוטומטיות, מערכות אוטומטיות לכיבוי אש במים ופינוי עשן ברחבי גבעתיים (להלן: "המכרז").

כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של 3,500 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזר בשום מקרה) החל מיום 01/11/2021 במשרדי המזמינה ברח' כורוזין 1, גבעתיים (להלן: "משרדי המזמינה") (טל: 03-7315184) בימים א' – ה' בין השעות 9:00 ועד 13:00 (להלן: "שעות הפעילות").

ניתן לבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית : מספר חשבון 439100/85 מספר סניף 624, בנק לאומי, יעד חברה לפתוח גבעתיים בע"מ ח.פ 52002286/4. יש להעביר פרטי אימייל למשלוח חשבונית המס.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת http://www.yaadg.co.il/

 1. המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, ולא תינתן התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם על ידי המזמינה לביצוע העבודות נשוא המכרז.
 3. נוסח ההסכם עליו יידרש לחתום המציע שהצעתו תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 4. המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע בהם. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה במשרדי המזמינה. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום 25/11/2021 בשעה 12:00 במשרדי המזמינה.
 5. על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים על מנת להגיש הצעות לביצוע העבודות על פי המכרז:

 

 • המציע ביצע כקבלן ראשי לגוף ציבורי* בכל אחת מהשנים 2016-2020  פרויקטים בתחום כיבוי אש הכוללים: רכש, התקנה, ביקורת, תחזוקה של ציוד כיבוי אש מטלטל, מערכות גילוי וכיבוי אש אוטומטיות, מערכות אוטומטיות לכיבוי אש במים ופינוי עשן בהיקף של 1  מיליון  ₪  (לא כולל מע"מ) לכל שנה לפחות.

 

 • למציע מחזור כספי בתחום כיבוי אש  בסך של לפחות 2,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) בכל אחת משנות הכספים 2017, 2018, 2019, זאת על-פי הדוחו"ת הכספיים המבוקרים של המציע לשנים אלה. ​

 

 • הסמכה בתחום השירות

​​​​             המציע בעל תעודת הסמכה ממכון התקנים לכל אחד מהפרקים בהם משתתף המציע.

              על המציע לצרף להצעתו את העתק תעודת ההסמכה.  

 

 • המציע מנהל ספרים כדין, בהתאם לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975 ומחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), כשהם תקפים.
 • המציע הינו בעל אישור לעבודה עם גופים ציבוריים מטעם רשויות מע"מ.
 • לא נכללה בדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הערת "עסק חי".
 • מובהר בזאת, כי אי המצאת אישור או מסמך אחד או יותר מהמסמכים הנדרשים במסגרת מכרז זה עלול לגרום לפסילת ההצעה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי של יעד.
 • את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז וכל שינוי בה עלול לגרום לביטולה.
 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יעד תהא רשאית לדרוש מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז פרטים נוספים ו/או המלצות ו/או אישורים, על-פי שיקול דעתה ולשביעות רצונה המלא, על-מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.
 • מובהר בזאת, כי כל מסמכי מכרז אשר ימסרו לאחר היום הקובע יפסלו ולא יכללו בדיוני וועדת המכרזים.
 • יעד תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה, לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות לתקופה נוספת.
 • מפגש הבהרות ייערך ביום 04/11/2021 בשעה 12:00 במשרדי יעד. ההשתתפות במפגש אינה חובה.

 

מסמכי המכרז לחץ כאן 

פרוטוקול סיור מציעים לחץ כאן 

מענה לשאלות לחץ כאן 

הבהרה ועדכונים לחץ כאן