מכרז פומבי 07/2021 לביצוע עבודות לבניית אשכול גני ילדים, קיר דיפון וקירוי מעל כביש 4 במתחם

יעד – החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ

מכרז פומבי 07/2021

לביצוע עבודות לבניית אשכול גני ילדים, קיר דיפון וקירוי מעל כביש 4 במתחם סיטי גבעתיים

יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: "יעד" או "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לביצוע עבודות לבניית אשכול גני ילדים, קיר דיפון וקירוי מעל כביש 4 במתחם סיטי גבעתיים (להלן: "המכרז").

כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של 6,000 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזר בשום מקרה) החל מיום 01/08/2021 במשרדי המזמינה ברח' כורוזין 1, גבעתיים (להלן: "משרדי המזמינה") (טל: 03-7315184) בימים א' – ה' בין השעות 9:00 ועד 13:00 (להלן: "שעות הפעילות").

ניתן לבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית : מספר חשבון 629000/29 מספר סניף 666, בנק לאומי, יעד חברה לפתוח גבעתיים בע"מ. ח.פ 52002286/4, יש להעביר פרטי אימייל למשלוח חשבונית המס.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת http://www.yaadg.co.il/

 1. המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, ולא תינתן התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם על ידי המזמינה לביצוע העבודות נשוא המכרז.
 3. מפגש מציעים ייערך ביום 12/08/2021 בשעה 12:00 במשרדי חברת יעד ,בנין מולדבסקי קומה שנייה, רחוב כורזין 1, גבעתיים. ההשתתפות במפגש הינה חובה ומהווה תנאי סף להגשת הצעה זו.
 4. המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע בהם. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה במשרדי המזמינה. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום 09/09/2021 בשעה 12:00 במשרדי המזמינה.
 5. רשאים להשתתף במכרז קבלנים העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  1. קבלנים הרשומים כדין בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט - 1969, בענף 100 "בנייה (ענף ראשי)"  בסיווג כספי ג-5 לפחות.

מציעים אשר ביצעו בעצמם*, בין כקבלן ראשי ובין כקבלן משנה, לפחות 5 פרויקטים בהיקף של 10,000,000 ₪ לפחות כל אחד לפני מע"מ, לביצוע עבודות בנייה של מוסדות ציבור שהסתיימו ונמסרו במהלך השנים 2015-2021.

* אשר ביצעו בעצמם - למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש בס"ק  5.1 הנ"ל הנו ניסיון של המציע בעצמו בין במסגרת עבודות בהן עבד כקבלן ראשי ו/או כקבלן משנה.

מובהר בזה, כי במסגרת בחינת ניסיונו של המציע בביצוע פרויקטים קודמים לא יילקחו בחשבון פרויקטים אשר בהם העביר המציע את ביצוע העבודה בשלמותה לקבלן אחר.

 1. המציע מנהל ספרים כדין, בהתאם לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו – 1975.
 1. מובהר בזאת, כי אי המצאת אישור או מסמך אחד או יותר מהמסמכים הנדרשים במסגרת מכרז זה עלול לגרום לפסילת ההצעה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי של יעד.
 2. את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז וכל שינוי בה עלול לגרום לביטולה.
 3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יעד תהא רשאית לדרוש מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז פרטים נוספים ו/או המלצות ו/או אישורים, על-פי שיקול דעתה ולשביעות רצונה המלא, על-מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.
 4. מובהר בזאת, כי כל הצעה אשר תוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות כקבוע לעיל תפסל.
 5. יעד תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה, לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות לתקופה נוספת.
 6. מציע שהצעתו לא תעמוד בתנאי המכרז, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון כלל בהצעתו.
 7. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

תנאים אלו הנם חלק מתנאי המכרז.

מסמכי המכרז ותכניות למכרז ניתן לעיין בקישור לג'מבו מייל   גני ילדים סיטי גבעתיים (jumbomail.me)

או במשרדי החברה 

 

פרוטוקול סיור מציעים לחץ כאן 

מצגת סיור מציעים לחץ כאן 

מסמך הבהרות  לחץ כאן