מכרז פומבי 06/2021 לביצוע עבודות בניה ופיתוח להוספת אגף כיתות ואולם ספורט מעל מקלט קיים בבי"ס ברנר בגבעתיים

הזמנה לקבלת הצעות במסגרת מכרז פומבי 06/2021 לביצוע עבודות בניה ופיתוח להוספת אגף כיתות ואולם ספורט מעל מקלט קיים בבי"ס ברנר בגבעתיים

יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: "יעד" או "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לביצוע עבודות בניה ופיתוח להוספת אגף כיתות ואולם ספורט מעל מקלט קיים בבי"ס ברנר בגבעתיים (להלן: "המכרז").

כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של 2,500 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזר בשום מקרה) החל מיום 01/07/2021 במשרדי המזמינה ברח' כורוזין 1, גבעתיים (להלן: "משרדי המזמינה") (טל: 03-7315184) בימים א' – ה' בין השעות 9:00 ועד 13:00 (להלן: "שעות הפעילות").

ניתן לבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית : מספר חשבון 629000/29 מספר סניף 666, בנק לאומי, יעד חברה לפתוח גבעתיים בע"מ. ח.פ 52002286/4, יש להעביר פרטי אימייל למשלוח חשבונית המס.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת http://www.yaadg.co.il/

 1. המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, ולא תינתן התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם על ידי המזמינה לביצוע העבודות נשוא המכרז.
 3. נוסח ההסכם עליו יידרש לחתום המציע שהצעתו תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 4. מפגש מציעים ייערך ביום 13/07/2021 בשעה 13:00. נקודת המפגש - בי"ס ברנר, רח' התע"ש 22, גבעתיים. ההשתתפות במפגש הינה חובה ומהווה תנאי סף להגשת הצעה זו.
 5. עד ליום 18/07/2021 יודיע המשתתף בכתב ליעד, במייל  Dror@yaadg.co.il או/ו בפקס 03-7317685 ויוודא טלפונית את הגעת קבלת המייל או/ו הפקס אצל יעד, על כל הסתירות, השגיאות, אי התאמות או חוסר בהירות שמצא אם מצא במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז.
 6. המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע בהם. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה במשרדי המזמינה. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום 05/08/2021 בשעה 12:00 במשרדי המזמינה.
 7. רשאים להשתתף במכרז קבלנים העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  1. קבלנים הרשומים כדין בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט - 1969, בענף 100 "בנייה (ענף ראשי)"  בסיווג כספי ג-2 לפחות.
  2. מציעים אשר ביצעו בעצמם*, בין כקבלן ראשי ובין כקבלן משנה, לפחות 3 פרויקטים בהיקף של 8,000,000 ₪ לפחות כל אחד לפני מע"מ, לביצוע עבודות בנייה של מוסדות ציבור שהסתיימו ונמסרו במהלך השנים 2016-2021.

* אשר ביצעו בעצמם - למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש בס"ק  7.2 הנ"ל הנו ניסיון

של המציע בעצמו בין במסגרת עבודות בהן עבד כקבלן ראשי ו/או כקבלן משנה.

מובהר בזה, כי במסגרת בחינת ניסיונו של המציע בביצוע פרויקטים קודמים לא יילקחו בחשבון פרויקטים אשר בהם העביר המציע את ביצוע העבודה בשלמותה לקבלן אחר.

 1. למציע מחזור שנתי בהיקף שלא יפחת מ- 20 מיליון ש"ח בכל שנה, בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת הצעתו.
 2. המציע ביצע לפחות  3 עבודת בנייה של מבנים ציבוריים בשטח של 800 מ"ר לפחות כל אחת ב-7 שנים האחרונות ו/ או והמציע ביצע לפחות עבודת בנייה אחת של בית ספר בשטח של 1,500 מ"ר לפחות ב-5 שנים האחרונות.
 3. המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 50,000 ₪ כולל מע"מ (חמישים אלף ₪)  בהתאם לנוסח "נספח ד" להצעת המציע, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 4. המציע השתתף במפגש המציעים.
 5. המציע רכש את מסמכי המכרז תמורת סך של 2,500 ₪ כולל מע''מ.
 6. המשתתף מנהל ספרים כדין, בהתאם לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1976 ומחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), כשהם תקפים.
 1. מובהר בזאת, כי אי המצאת אישור או מסמך אחד או יותר מהמסמכים הנדרשים במסגרת מכרז זה עלול לגרום לפסילת ההצעה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי של יעד.
 2. את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז וכל שינוי בה עלול לגרום לביטולה.
 3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יעד תהא רשאית לדרוש מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז פרטים נוספים ו/או המלצות ו/או אישורים, על-פי שיקול דעתה ולשביעות רצונה המלא, על-מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.
 4. מובהר בזאת, כי כל הצעה אשר תוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות כקבוע לעיל תפסל.
 5. יעד תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה, לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות לתקופה נוספת.

 

תנאים אלו הנם חלק מתנאי המכרז.

מסמכי המכרז לחץ כאן 

מצורף לינק לאומדן מעודכן, רשימת תכניות מעודכנת וקובץ התוכניות   צפייה והורדת קבצים (jumbomail.me) 

פרוטוקול סיור מציעים  לחץ כאן 

עדכונים מס' 1  לחץ כאן 

עדכונים מס' 2 לחץ כאן