מכרז פומבי 05/2020 לביצוע עבודות תכנון, רישוי, אספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה של מערכות סולאריות על גגות מבני ציבור בגבעתיים

  מכרז פומבי מס' 05/2020

לביצוע עבודות תכנון, רישוי, אספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה של מערכות סולאריות על גגות מבני ציבור בגבעתיים

יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: "יעד" או "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לביצוע עבודות תכנון, רישוי, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות בהספק מצטבר של כ- 1,390 קילוואט (AC) על 11 גגות מבני ציבור בעיר גבעתיים (להלן: "המכרז").

כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של 500 ש"ח בתוספת מע"מ (שלא יוחזר בשום מקרה) החל מיום 06.05.2020 במשרדי המזמינה ברח' כורוזין 1, גבעתיים (להלן: "משרדי המזמינה") (טל: 03-7315184) בימים א' – ה' בין השעות 9:00 ועד 13:00 (להלן: "שעות הפעילות").

ניתן לבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית : מספר חשבון 439100/85 מספר סניף 624, בנק לאומי, יעד חברה לפתוח גבעתיים בע"מ. ח.פ 52002286/4, יש להעביר פרטי אימייל למשלוח חשבונית המס.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת http://www.yaadg.co.il/

 1. המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, ולא תינתן התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם על ידי המזמינה לביצוע העבודות נשוא המכרז.
 3. נוסח ההסכם עליו יידרש לחתום המציע שהצעתו תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 4. המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע בהם. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה במשרדי המזמינה. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום 04.06.2020 בשעה 12:00 במשרדי המזמינה.
 5. על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים על מנת להגיש הצעות לביצוע העבודות על פי המכרז:
  1. המציע הינו קבלן רשום אצל רשם הקבלנים בעל פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט – 1969, בסיווג מיתקני אנרגיה סולארית ותאים פוטו-וולטאים, לחילופין, הציג המציע התקשרות עם קבלן משנה שיבצע את העבודות נשואות מכרז זה שהינו קבלן רשום בסיווג הנ"ל.
  2. המציע הינו בעל ניסיון קודם בביצוע העבודות נשואות מכרז זה עבור לפחות שלושה מזמינים בהיקף כספי של 3,000,000 ש"ח לפחות בגין כל פרויקט בשלוש השנים האחרונות (2017-2019)
  3. המציע סיפק והתקין מערכות סולאריות בהיקף מצטבר של לפחות 20,000,000 ₪ במהלך שלוש השנים האחרונות (2017-2019).
  4. המציע מנהל ספרים כדין, בהתאם לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975 ומחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), כשהם תקפים.
  5. המציע ו/או עובדיו של המציע בעלי רישיונות לעבודה בגובה.
 6. מובהר בזאת, כי אי המצאת אישור או מסמך אחד או יותר מהמסמכים הנדרשים במסגרת מכרז זה עלול לגרום לפסילת ההצעה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי של יעד.
 7. את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז וכל שינוי בה עלול לגרום לביטולה.
 8. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יעד תהא רשאית לדרוש מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז פרטים נוספים ו/או המלצות ו/או אישורים, על-פי שיקול דעתה ולשביעות רצונה המלא, על-מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.
 9. מובהר בזאת, כי כל מסמכי מכרז אשר ימסרו לאחר היום הקובע יפסלו ולא יכללו בדיוני וועדת המכרזים.
 10. יעד תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה, לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות לתקופה נוספת.
 11. מפגש הבהרות ייערך ביום 14.5.2020 בשעה 12:00 במשרדי יעד. ההשתתפות במפגש אינה חובה. מובהר בזה, כי מציע שלא ישתתף במפגש ההבהרות לא יוכל לטעון טענה כלשהי בנוגע לחוסר במידע ו/או בנתונים בשל כך שלא השתתף במפגש.  

תנאים אלו הנם חלק מתנאי המכרז. 

 

מסמכים :

חוברת מכרז פומבי 05/2020  לחץ כאן

סיכום מפגש מציעים מכרז פומבי מס' 05/2020  לחץ כאן

סקר התכנות לחץ כאן

מענה שאלות מס' 1  לחץ כאן .

מענה לשאלות מס' 2 לחץ כאן