מכרז פומבי 04/2020 עבודות אחזקה לתאורת רחוב

 מכרז פומבי מס' 04/2020

לביצוע עבודות אחזקה לתאורת רחוב בעיר גבעתיים

יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: "יעד" או "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לביצוע עבודות אחזקה לתאורת רחוב בעיר גבעתיים (להלן: "המכרז").

כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של 1,000 ש"ח בתוספת מע"מ (שלא יוחזר בשום מקרה) החל מיום 22/04/2020 במשרדי המזמינה ברח' כורוזין 1, גבעתיים (להלן: "משרדי המזמינה") (טל: 03-7315184) בימים א' – ה' בין השעות 9:00 ועד 13:00 (להלן: "שעות הפעילות").

ניתן לבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית : מספר חשבון 439100/85 מספר סניף 624, יעד חברה לפתוח גבעתיים בע"מ.

ח.פ 52002286/4, יש להעביר פרטי אימייל למשלוח חשבונית המס.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת http://www.yaadg.co.il/

 1. המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, ולא תינתן התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם על ידי המזמינה לביצוע העבודות נשוא המכרז.
 3. נוסח ההסכם עליו יידרש לחתום המציע שהצעתו תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 4. המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע בהם. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה במשרדי המזמינה. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום 06/05/2020 בשעה 12:00 במשרדי המזמינה.
 5. על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים על מנת להגיש הצעות לביצוע העבודות על פי המכרז:
  1. המציע הינו קבלן רשום אצל רשם הקבלנים בהיקף הנדרש כמוגדר בסיווג ) היקף כספי א-2, ענף 160 (חשמל) וענף 270 (תאורת רחוב וכבישים), ובעל רישיון בר תוקף לעסוק בעבודות חשמל מהסוג הנדרש כמתואר במפרט הטכני המהווה חלק ממסמכי המכרז.
  2. בידי המציע אישור תקף על שמו למערכת אבטחת איכות לפי דרישת תקן ת"י ISO 9001-2008 בתחום תאורת כבישים ובתחום אחזקת תאורת כבישים.
  3. למציע ניסיון קודם בביצוע עבודות אחזקה לתאורת רחוב בשיטת טוטל ריסק והחל מראשית 2016 ביצע עבודות אלה עבור לפחות שלוש רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים ו/או משרדי ממשלה ויחידות הסמך שלהן ו/או תאגידים סטטוטוריים ו/או חברות ממשלתיות בהיקף של לפחות 7,500 גופי תאורה ולפחות 75 מרכזיות.
  4. למציע ניסיון של שנתיים לפחות (מתוך השנים 2016-2019) בביצוע עבודות חשמל ברשת המאור (תאורת חוץ בלבד) עבור רשויות מקומיותו/או תאגידים עירוניים ו/או משרדי ממשלה ויחידות הסמך שלהן ו/או תאגידים סטטוטוריים ו/או חברת ממשלתיות ו/או גופי מוסדיים בארץ בהיקף מצטבר של 2,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לשנה.
  5. המציע מעסיק ישירות צוות עובדים הכולל לפחות 4 חשמלאים בעלי רישיון בתוקף מטעם משרד העבודה והרווחה, כאשר לפחות אחד מהם הינו בעל רישיון "חשמלאי ראשי" ושלושה עובדים נוספים בעלי רישיון "חשמלאי מוסמך" תקף המוסמכים לעבודה בגובה.
  6. המציע מחזיק בעצמו או באמצעות קבלני משנה (רשומים בלבד) מטעמו לפחות 2 כלי רכב הנדרשים לביצוע עבודות חשמל.
  7. המציע מנהל ספרים כדין, בהתאם לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975 ומחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), כשהם תקפים.
  8. לא נכללה בדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הערת "עסק חי".
 6. מובהר בזאת, כי אי המצאת אישור או מסמך אחד או יותר מהמסמכים הנדרשים במסגרת מכרז זה עלול לגרום לפסילת ההצעה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי של יעד.
 7. את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז וכל שינוי בה עלול לגרום לביטולה.
 8. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יעד תהא רשאית לדרוש מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז פרטים נוספים ו/או המלצות ו/או אישורים, על-פי שיקול דעתה ולשביעות רצונה המלא, על-מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.
 9. מובהר בזאת, כי כל מסמכי מכרז אשר ימסרו לאחר היום הקובע יפסלו ולא יכללו בדיוני וועדת המכרזים.
 10. יעד תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה, לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות לתקופה נוספת.
 11. מפגש הבהרות ייערך ביום 22/04/2020 בשעה 12:00 במשרדי יעד. ההשתתפות במפגש אינה חובה.

 

מסמכים:

חוברת מכרז פומבי 04/2020 לחץ כאן

חוברת כתב כמויות 04/2020 לחץ כאן 

פרוטוקול סיור מציעים מיום 22/04/2020 לחץ כאן 

מענה לשאלות הבהרה מס' 1 לחץ כאן 

מענה לשאלות הבהרה מס' 2 לחץ כאן