מכרז פומבי 03/2022 לביצוע עבודות אחזקה ותפעול במזגנים מפוצלים במוסדות חינוך וציבור ברחבי גבעתיים

הזמנה לקבלת הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' 03/2022

לביצוע עבודות למתן שירותי אחזקה וטיפול שוטף במזגנים מפוצלים  במוסדות חינוך וציבור ברחבי גבעתיים

 

יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: "יעד" או "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לביצוע עבודות אחזקה ותפעול במזגנים מפוצלים במוסדות חינוך וציבור ברחבי גבעתיים (להלן: "המכרז").

כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של 1,170 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזר בשום מקרה) החל מיום 18/05/2022 במשרדי המזמינה ברח' כורוזין 1, גבעתיים (להלן: "משרדי המזמינה") (טל: 03-7315184) בימים א' – ה' בין השעות 9:00 ועד 13:00 (להלן: "שעות הפעילות").

ניתן לבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית : מספר חשבון 439100/85 מספר סניף 624, בנק לאומי, יעד חברה לפתוח גבעתיים בע"מ ח.פ 52002286/4. יש להעביר פרטי אימייל למשלוח חשבונית המס.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת http://www.yaadg.co.il/

 1. המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, ולא תינתן התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם על ידי המזמינה לביצוע העבודות נשוא המכרז.
 3. נוסח ההסכם עליו יידרש לחתום המציע שהצעתו תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 4. המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע בהם. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה במשרדי המזמינה. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום 03/06/2022 בשעה 12:00 במשרדי המזמינה.
 5. על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים על מנת להגיש הצעות לביצוע העבודות על פי המכרז:
  1. המציע הינו קבלן רשום אצל רשם הקבלנים בהיקף הנדרש כמוגדר, ענף 170 (מתקני מיזוג אויר) ע"פ חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט 1969, ובעל רישיון בר תוקף לעסוק בעבודות מיזוג אויר מהסוג הנדרש כמתואר במפרט הטכני המהווה חלק ממסמכי המכרז.

לצורך הוכחת תנאי זה המציע יצרף תעודת רישום מטעם רשם הקבלנים.

 1. למציע ניסיון של חמש שנים לפחות (מתוך השנים 2016-2021) בביצוע עבודות אחזקה ותפעול מזגנים מפוצלים, יחידות מרכזיות ומיני מרכזיות  עבור רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים ו/או משרדי ממשלה ויחידות הסמך שלהן ו/או תאגידים סטטוטוריים ו/או חברת ממשלתיות ו/או גופי מוסדיים.

על המציע לצרף תצהיר בדבר ניסיון עבר + רשימת ממליצים בהתאם לנספח ד' להצעת מציע

 1. המציע מעסיק או קשור חוזית בצוות עובדים הכולל לפחות 5 טכנאי מזגנים מורשים ומנהל עבודה, כאשר לפחות אחד מהם הינו מהנדס מכונות מוסמך ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או הנדסאי מיזוג אויר או טכנאי מזגנים מוסמך בעל נסיון של 5 שנים לפחות בתחום מערכות מזגנים מפוצלים, יחידות מרכזיות ומיני מרכזיות לסוגיהם השונים.

לצורך הוכחת תנאי זה המציע יצרף אישור רו"ח בדבר העסקה ולחילופין הסכמי התקשרות כקבלני משנה של המציע. כמו כן, יצורפו התעודות המעידות על ההסמכה הנדרשת.

ביחס לתנאי זה, המציע מתחייב כי יעמיד לרשות המזמין/העירייה לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה את הגורמים המוצהרים על ידו בהתאם לנספח ד' להצעת מציע.

 1. המציע במועד הגשת הצעתו הינו, בעל מערך שירות קיים הכולל מוקד שירות למתן מענה לקריאות לצורך מתן טיפול שוטף ומענה לקריאות שירות לתיקון תקלות  ולטיפול במזגנים, וזאת בין השעות 7:00 -17:00.

על המציע לצרף תצהיר בדבר ניסיון עבר +רשימת ממליצים בהתאם לנספח ד' להצעת מציע.

 1. לרשות המציע בית מלאכה הכולל את כלי העבודה והציוד הנדרש לו לצורך ביצוע התיקונים והעבודות הנדרשות במכרז מסוג זה.

לצורך הוכחת תנאי זה יצרף המציע אישור המעיד כי לרשותו  בית מלאכה,  מטעם רו"ח/חוזה עם בעל בית מלאכה.

 1. המציע מנהל ספרים כדין, בהתאם לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975 ומחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), כשהם תקפים.
 2. המציע בעל מחזור כספי שנתי בסך  250,000 ₪ (לא כולל מע"מ), לפחות, בכל אחת מהשנים 2016-2021, מעיסוק בשירות תחזוקה ותיקון מזגנים. 
 3. המציע הינו בעל אישור לעבודה עם גופים ציבוריים מטעם רשויות מע"מ.
 4. לא נכללה בדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הערת "עסק חי".
 1. מובהר בזאת, כי אי המצאת אישור או מסמך אחד או יותר מהמסמכים הנדרשים במסגרת מכרז זה עלול לגרום לפסילת ההצעה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי של יעד.
 2. את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז וכל שינוי בה עלול לגרום לביטולה.
 3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יעד תהא רשאית לדרוש מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז פרטים נוספים ו/או המלצות ו/או אישורים, על-פי שיקול דעתה ולשביעות רצונה המלא, על-מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.
 4. מובהר בזאת, כי יעד שומרת על זכותה לפסול ו/או לא לכלול בדיוני וועדת המכרזים כל מסמך אשר ימסר לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות.
 5. יעד תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה, לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות לתקופה נוספת.

 

תנאים אלו הנם חלק מתנאי המכרז.

מסמכי המכרז לחץ כאן  

מסמך הבהרה ומענה  לחץ כאן