מכרז פומבי 03/2021 לתפעול, בקרה וניהול חניונים בגבעתיים

יעד – החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ

מכרז פומבי מס' 03/2021

לתפעול, בקרה וניהול חניונים בגבעתיים

יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: "יעד" או "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לתפעול, בקרה וניהול חניונים בגבעתיים (להלן: "העבודה/ות").

כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של 1,000 ש"ח כולל מע"מ (שלא יוחזר בשום מקרה) החל מיום 17/02/2021 במשרדי המזמינה ברח' כורוזין 1, גבעתיים (להלן: "משרדי המזמינה") (טל: 03-7315184) בימים א' – ה' בין השעות 9:00 ועד 13:00 (להלן: "שעות הפעילות").

ניתן לבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית : מספר חשבון 439100/85 מספר סניף 624,  בנק לאומי, יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ ח.פ 52002286/4. יש להעביר פרטי דוא"ל למשלוח חשבונית המס.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת http://www.yaadg.co.il/

מפגש הבהרות וסיור קבלנים (להלן "מפגש ההבהרות") יתקיימו ביום 17/02/2021 בשעה 12:00 הסיור יתקיים במשרדי חברת יעד, השתתפות במפגש ההבהרות אינה חובה ולא מהווה תנאי סף להגשת הצעה.

שאלות ובקשות להבהרות נוספות, יועברו על ידי המציעים באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת Dror@yaadg.co.il   ובהתאם להוראות הקבועות במכרז, לא יאוחר מיום 25/02/2021 עד השעה 12:00.

תשובות לשאלות, הבהרות, ו/או עדכונים ושינויים שייעשו ביוזמת החברה, תשלחנה לכל משתתפי מפגש ההבהרות.

המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע בהם. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה במשרדי המזמינה. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום 07/03/2021 בשעה 12:00 במשרדי המזמינה.

המציע  במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הוא מנהל ספרים כחוק וכי יש לו הניסיון והיכולות כדרישות המכרז. החברה תבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות ורק מציע העומד בתנאי הסף, תבוא בחשבון הצעתו.                                

רשאים להשתתף במכרז מציעים :

  • המציע מפעיל, מנהל ומתחזק שלושה (3) חניונים בתשלום לפחות, הפועלים באופן רציף וכוללים מערכת גבייה ושליטה אוטומטית העונה על הדרישות המפורטות במפרט הטכני  נספח א', המאפשרים (במצטבר) חניה של 1,000 כלי רכב לפחות בכל זמן נתון.
  • למציע מוקד הפעלה המספק במועד הגשת המכרז בקרה ושליטה לשלושה חניונים לפחות.
  • המציע מנהל ספרים כדין, בהתאם לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975 ומחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), כשהם תקפים.
  • המציע הינו בעל אישור  לעבודה עם גופים ציבוריים מטעם רשויות מע"מ.
  • לא נכללה בדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הערת "עסק חי".

מציע שהצעתו לא תעמוד בתנאי המכרז, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון כלל בהצעתו.

במצב של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז- יגבר האמור במסמכי המכרז.

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

תנאים אלו הנם חלק מתנאי המכרז.                                                                                                            

   

למסמכי המכרז לחץ כאן 

פרוטוקול סיור מציעים לחץ כאן 

מענה לשאלות    לחץ כאן