מכרז פומבי 03/2020 ניהול והפעלת חניונים בגבעתיים

יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ

 מכרז פומבי מס 03/2020,  לניהול והפעלת חניונים בגבעתיים

  1. יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן:" החברה" או "המזמינה") מזמינה בזה הצעות לניהול והפעלת שלושה חניונים בגבעתיים, חניון שנקין, חניון כורזין וחניון  בית אסלינגן - תיאטרון גבעתיים, על פי כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
  2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה בשעות העבודה הרגילות תמורת סך של  500 ₪ בתוספת מע"מ, שלא יוחזרו בכל מקרה וזאת החל מיום 29.03.2020.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת http://www.yaadg.co.il/              

  1. מפגש הבהרות יתקיים ביום 29.3.2020 שעה 12:00 במשרדי חברת יעד כמפורט להלן. ההשתתפות במפגש ההבהרות אינה חובה.
  2. נמסרת בזה הודעה על דחיית המועד להגשת הצעות ליום 07.05.2020 בשעה  12:00 בתיבת המכרזים במשרדי חברת יעד רח' כורזין 1, (בית מלדובסקי) קומה 2, גבעתיים.

את ההצעות יש להגיש במסירה אישית בלבד בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, רח' כורזין 1, קומה ב', גבעתיים.

  1. ערבות הגשה: על המציע לצרף ערבות בנקאית אוטונומית בסך של 50,000 ₪ (חמישים אלף ₪) בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
  2. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
  3. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, לפצל את הזכייה בין מספר משתתפים.
  4. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.
  5. טלפון לבירורים: 03-7315184

 

מסמכים:

חוברת מכרז פומבי 03/2020 - לחץ כאן 

פרוטוקול סיור מציעים מיום 29/03/2020 לחץ כאן 

מענה לשאלות הבהרה מס' 1 לחץ כאן 

מענה לשאלות הבהרה מס' 2  לחץ כאן

מענה לשאלות הבהרה מס' 3 לחץ כאן