מכרז פומבי 02/2021 לביצוע עבודות שדרוג מערך שליטה ובקרה, לרבות אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות מנ"מ וביטחון בגבעתיים

יעד – החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ

מכרז פומבי מס' 02/2021

לביצוע עבודות שדרוג מערך שליטה ובקרה, לרבות אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות  מנ"מ וביטחון בגבעתיים

יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: "יעד" או "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לביצוע עבודות שדרוג מערך שליטה ובקרה, לרבות אספקה, הפעלה ותחזוקה של מערכות מנ"מ וביטחון בגבעתיים, עבור העירייה ותאגיד מי גבעתיים (להלן: "המכרז").

כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של 1,000 ש"ח כולל מע"מ (שלא יוחזר בשום מקרה) החל מיום 11/02/2021 במשרדי המזמינה ברח' כורוזין 1, גבעתיים (להלן: "משרדי המזמינה") (טל: 03-7315184) בימים א' – ה' בין השעות 9:00 ועד 13:00 (להלן: "שעות הפעילות").

ניתן לבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית : מספר חשבון 439100/85 מספר סניף 624,  בנק לאומי, יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ ח.פ 52002286/4. יש להעביר פרטי דוא"ל למשלוח חשבונית המס.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת http://www.yaadg.co.il/

מפגש הבהרות וסיור קבלנים (להלן "מפגש ההבהרות") יתקיימו ביום 11/02/2021 בשעה 12:00 הסיור יתקיים במשרדי חברת יעד, השתתפות במפגש ההבהרות אינה חובה ולא מהווה תנאי סף להגשת הצעה.

שאלות ובקשות להבהרות נוספות, יועברו על ידי המציעים באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת Dror@yaadg.co.il   ובהתאם להוראות הקבועות במכרז, לא יאוחר מיום 18/02/2021 עד השעה 12:00.

תשובות לשאלות, הבהרות, ו/או עדכונים ושינויים שייעשו ביוזמת החברה, תשלחנה לכל משתתפי מפגש ההבהרות.

המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע בהם. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה במשרדי המזמינה. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום 01/03/2021 בשעה 12:00 במשרדי המזמינה.

המציע  במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הוא מנהל ספרים כחוק וכי יש לו הניסיון והיכולות כדרישות המכרז. החברה תבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות ורק מציע העומד בתנאי הסף, תבוא בחשבון הצעתו.                                

רשאים להשתתף במכרז מציעים :

  • המציע ביצע כקבלן ראשי לגוף ציבורי* בכל אחת מהשנים 2015-2020  פרויקטים של אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות ביטחון טכנולוגיות בהיקף של 1  מיליון  ₪  (לא כולל מע"מ) לכל שנה לפחות.

"גוף ציבורי" – משרד ממשלתי, יחידת סמך ממשלתית, רשות הפועלת לפי חוק, חברה ממשלתית, צה"ל, משטרת ישראל, רשות מקומית, תאגיד מים וביוב שהוקם על-פי חוק, תאגיד עירוני שעוסק בתחום הפיתוח או הבינוי, איגוד ערים, מוסד להשכלה גבוהה, בית חולים, קופת חולים או כל גוף אחר שחלה עליו מכוח הדין חובת פרסום מכרז פומבי;

  • המציע בעל חדר בקרה "מוקד מבצעי אזרחי" הכולל לפחות 2 עמדות מוקדן, אשר נותן שירותי בקרה וצפייה 24 שעות ביממה במהלך כל ימות השנה (למעט יום כיפור), ושהינו בעל יכולת בעת חירום להתחבר למוקד עיריית גבעתיים ולנהל את מצלמות העירייה.
  • למציע מחזור כספי בתחום אספקת והתקנת מערכות טמ"ס בסך של לפחות 3,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) בכל אחת משנות הכספים 2017, 2018, 2019 זאת על-פי הדוחו"ת הכספיים המבוקרים של המציע לשנים אלה. 
  • על המציעים לצרף להצעותיהם את פרטיו האישיים של מנהל הפרויקט , הנציג המוצע על-ידי כל אחד מהם. מנהל הפרויקט המוצע בעל ניסיון של  5 שנים לפחות כמנהל פרויקט ובעל ניסיון מוכח של ניהול פרויקט דומה בתחום עיר בטוחה, עיר ללא אלימות.

מציע שהצעתו לא תעמוד בתנאי המכרז, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון כלל בהצעתו.

במצב של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז- יגבר האמור במסמכי המכרז.

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

תנאים אלו הנם חלק מתנאי המכרז.

 

מסמכי המכרז לחץ כאן 

פרוקטול סיור מציעים לחץ כאן

מצגת כנס מציעים  לחץ כאן 

‏מחירון עבודות הקמה (קובץ WORD לנוחיות בלבד)  לפנות למייל Dror@yaadg.co.il 

מענה לשאלות לחץ כאן