מכרז פומבי 01/2022 לביצוע עבודות אספקה והתקנה מזגנים במוסדות חינוך וציבור ברחבי גבעתיים

הזמנה לקבלת הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' 01/2022

לביצוע עבודות אספקה והתקנה מזגנים במוסדות חינוך וציבור ברחבי גבעתיים

 

יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: "יעד" או "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לביצוע עבודות אספקה והתקנה מזגנים מפוצלים עיליים (חד פאזיים ותלת פאזים) במוסדות חינוך וציבור, ברחבי גבעתיים (להלן: "המכרז").

כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של 1,000 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזר בשום מקרה) החל מיום 17/02/2022 במשרדי המזמינה ברח' כורוזין 1, גבעתיים (להלן: "משרדי המזמינה") (טל: 03-7315184) בימים א' – ה' בין השעות 9:00 ועד 13:00 (להלן: "שעות הפעילות").

ניתן לבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית : מספר חשבון 439100/85 מספר סניף 624, בנק לאומי, יעד חברה לפתוח גבעתיים בע"מ ח.פ 52002286/4. יש להעביר פרטי אימייל למשלוח חשבונית המס.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת http://www.yaadg.co.il/

 1. המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, ולא תינתן התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם על ידי המזמינה לביצוע העבודות נשוא המכרז.
 3. נוסח ההסכם עליו יידרש לחתום המציע שהצעתו תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 4. המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע בהם. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה במשרדי המזמינה. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום 07/03/2022 בשעה 12:00 במשרדי המזמינה.
 5. על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים על מנת להגיש הצעות לביצוע העבודות על פי המכרז:
  1. המציע הינו קבלן רשום אצל רשם הקבלנים בהיקף הנדרש כמוגדר, ענף 170 (מתקני מיזוג אויר) ע"פ חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה הנאיות התשכ"ט 1969, ובעל רישיון בר תוקף לעסוק בעבודות ציזוג אויר מהסוג הנדרש כמתואר במפרט הטכני המהווה חלק ממסמכי המכרז.
  2. המציע ביצע כקבלן ראשי לגוף ציבורי* בכל אחת מהשנים 2016-2021  פרויקטים בתחום עבודות אספקה והתקנה מזגנים מפוצלים, בהיקף של 500 אלף  ₪  (לא כולל מע"מ) לכל שנה לפחות.
 6.  

זאת על-פי הדוחו"ת הכספיים המבוקרים של המציע לשנים אלה

 1. למציע ניסיון של שנתיים לפחות (מתוך השנים 2016-2021) בביצוע עבודות אספקה והתקנה מזגנים מפוצלים, עבור רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים ו/או משרדי ממשלה ויחידות הסמך שלהן ו/או תאגידים סטטוטוריים ו/או חברת ממשלתיות ו/או גופי מוסדיים.
 2. המציע מעסיק צוות עובדים הכולל לפחות 5 טכנאי מזגנים מורשים ומנהל עבודה, כאשר לפחות אחד מהם הינו מהנדס מכונות מוסמך ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או הנדסאי מיזוג אויר או טכנאי מזגנים מוסמך בעל נסיון של 5 שנים לפחות בתחום מערכות מזגנים מפוצלים לסוגיהם השונים.
 3.  המציע מנהל ספרים כדין, בהתאם לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975 ומחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), כשהם תקפים.
 4. המציע הינו בעל אישור לעבודה עם גופים ציבוריים מטעם רשויות מע"מ.
 5. לא נכללה בדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הערת "עסק חי".
 1. מובהר בזאת, כי אי המצאת אישור או מסמך אחד או יותר מהמסמכים הנדרשים במסגרת מכרז זה עלול לגרום לפסילת ההצעה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי של יעד.
 2. את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז וכל שינוי בה עלול לגרום לביטולה.
 3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יעד תהא רשאית לדרוש מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז פרטים נוספים ו/או המלצות ו/או אישורים, על-פי שיקול דעתה ולשביעות רצונה המלא, על-מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.
 4. מובהר בזאת, כי כל מסמכי מכרז אשר ימסרו לאחר היום הקובע יפסלו ולא יכללו בדיוני וועדת המכרזים.
 5. יעד תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה, לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות לתקופה נוספת.

 

תנאים אלו הנם חלק מתנאי המכרז.

 

מסמכי המכרז לחץ כאן  

מענה לשאלות לחץ כאן