מכרז פומבי 01/2021 לביצוע עבודות אחזקה, התקנה ושינויים במערכות הרמזורים, בקרת תנועה וגלים ירוקים בגבעתיים

יעד – החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ

מכרז פומבי מס' 01/2021

לביצוע עבודות אחזקה, התקנה ושינויים במערכות הרמזורים, בקרת תנועה וגלים ירוקים בגבעתיים

הודעה בדבר עדכון תנאי סף

 

יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: "יעד" או "המזמינה") פרסמה מכרז לביצוע עבודות אחזקה, התקנה ושינויים במערכות הרמזורים, בקרת תנועה וגלים ירוקים בעיר גבעתיים (להלן: "המכרז").

נמסרת בזה הודעה, כי תנאי הסף של המכרז עודכנו והינם כמפורט להלן. כמו כן, עודכנו מועדי המכרז, והכל כמפורט להלן.

כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של 1,500 ש"ח כולל מע"מ (שלא יוחזר בשום מקרה) החל מיום 07.02.2021 במשרדי המזמינה ברח' כורוזין 1, גבעתיים (להלן: "משרדי המזמינה") (טל: 03-7315184) בימים א' – ה' בין השעות 9:00 ועד 13:00 (להלן: "שעות הפעילות").

ניתן לבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית : מספר חשבון 439100/85 מספר סניף 624, בנק לאומי, יעד חברה לפתוח גבעתיים בע"מ. ח.פ 52002286/4, יש להעביר פרטי אימייל למשלוח חשבונית המס.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת http://www.yaadg.co.il/

 

לאור עדכן תנאי הסף יערך מפגש הבהרות וסיור קבלנים (להלן: "מפגש ההבהרות") ביום  07.02.2021    שעה 12:00 .  הסיור יתקיים במשרדי חברת יעד גבעתיים השתתפות במפגש ההבהרות אינו חובה ולא מהווה תנאי סף להגשת הצעה.

שאלות ובקשות להבהרות נוספות, יועברו על ידי המציעים באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת   Dror@yaadg.co.il  ובהתאם להוראות הקבועות במכרז, לא  יאוחר  מתאריך 11.02.2021  עד השעה 12:00.  

תשובות לשאלות, הבהרות, ו/או עדכונים ושינויים שייעשו ביוזמת החברה, תשלחנה לכל משתתפי מפגש ההבהרות.

המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע בהם. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה במשרדי המזמינה. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום 21.02.2021 בשעה 12:00 במשרדי המזמינה.

המציע  במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הוא מנהל ספרים כחוק וכי יש לו הניסיון והיכולות כדרישות המכרז. החברה תבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות ורק מציע העומד בתנאי הסף, תבוא בחשבון הצעתו.                                

רשאים להשתתף במכרז מציעים :

1. המציע רשום אצל רשם הקבלנים והינו בעל הסיווגים הקבלניים: ענף התקנת רמזורים  ((280 סווג  א' - 2 ומעלה רישיון קבלן כאמור בתוקף יצורף להצעה חתום בחותמת נאמן למקור.

2. המציע הינו קבלן הרשום ברשימת ספקי ציוד לניהול ולבקרת תנועה (לפי עדכון נספח 7.3 ל"מפרט כללי להצבה ואחזקה של רמזורים") המתפרסמת במסמך "התקני תנועה, בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה בדרך" בהוצאת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, במהדורתו המעודכנת ביותר בעת פרסום המכרז.

3. במהלך 5 השנים אשר קדמו למועד פרסום המכרז ביצע המציע עבודות התקנה ואחזקה של מערכות רמזורים, לפי אחת מהחלופות שלהלן:

  • עבודות התקנת רמזורים כאמור עבור רשות מקומית אחת או גוף ציבורי אחד, בהיקף כספי של לפחות 4,000,000 ₪ (ללא מע"מ) במשך 5 שנים.
  • עבודות כאמור עבור 4 רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים שונים, בהיקף כספי של לפחות 1,250,000 ₪ (ללא מע"מ), עבור כל רשות או גוף בנפרד במשך 5 שנים.

4. ניסיון מוכח בעבודות אחזקת רמזורים באופן ישיר ולא באמצעות קבלני משנה בשיטת טוטאל ריסק כאמור עבור רשות מקומית אחת או גוף ציבורי אחד, בהיקף כספי של לפחות 400,000 ₪ (ללא מע"מ) בכל שנה במהלך 5 השנים אשר קדמו למועד פרסום המכרז.

5. כמות מינימלית של 50 צמתים באחזקה ישירה ברשויות השונות. אחזקה ישירה פירושה חוזים עם הרשות (עירייה, חברה כלכלית של העירייה, חברת נתיבי איילון, חברת נתיבי תחבורה עירוניים, חברת נתיבי היובל, חברת דרך ארץ, החברה הלאומית לדרכים וכד') במהלך 5 השנים אשר קדמו למועד פרסום המכרז.

6. המציע הינו בעל ותק של 5 שנים לפחות בתחום עבודות התקנה ואחזקה של מערכות רמזורים.

7. המציע אינו קבלן כ"א עפ"י חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.

8. המציע מופיע ברשימת החברות המאושרות ע"י משרד התחבורה להתקנה ואחזקה של רמזורים.

9. המציע מבצע בקרת רמזורים באמצעות מערכת המבקרת לפחות 30 צמתים מרומזרים ברשות תימרור מקומית יחידה ומותקנת לכל הפחות בשלוש ערים שונות במהלך 5 השנים אשר קדמו למועד פרסום המכרז.

10. המציע מעסיק לפחות 6 אנשי מקצוע בתחום נשוא המכרז. המציע יגיש את רשימת אנשי המקצוע כולל פרטיהם האישיים והמקצועיים ואת תקופת עבודתם.

11. המציע מנהל ספרים כדין, בהתאם לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975 ומחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), כשהם תקפים.

12. לא נכללה בדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הערת "עסק חי".

מציע שהצעתו לא תעמוד בתנאי המכרז, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון כלל בהצעתו.

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 

 

למסמכי המכרז לחץ כאן                   

פרוטוקול סיור מציעים לחץ כאן                  

מענה לשאלות הבהרה לחץ כאן