מכרז פומבי קבלני מסגרת 03/2024 מכרז מסגרת הקמת מגדלי מממים באגפי בתי ספר ברחבי העיר גבעתיים

 

 

הזמנה בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח, איתור תשתיות, ביטול תשתיות, הקמת תשתיות חדשות, והקמת מגדלי ממ"מים באגפי בתי ספר, מתנ"סים ומבני ציבור ברחבי העיר גבעתיים

מכרז מסגרת מס' 03/2024

 

 

יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: ״החברה״), מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח, איתור תשתיות, ביטול תשתיות, הקמת תשתיות חדשות, והקמת מגדלי ממ"מים באגפי בתי ספר, מתנ"סים ומבני ציבור ברחבי העיר גבעתיים (להלן: ״המכרז״ ו"העבודות" בהתאמה), והכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם.

ניתן לעיין באתר האינטרנט של החברה במסמכי המכרז החל מיום 15.04.2024 בכתובת   http://www.yaadg.co.il .

מפגש מציעים ייערך ביום 02.05.2024 בשעה 12:00 במשרדי חברת יעד, בנין מולדבסקי קומה 2, רחוב כורזין 1 גבעתיים. ההשתתפות במפגש אינה חובה ולא מהווה תנאי סף להגשת הצעה זו.

מציע אשר יהיה מעוניין להשתתף במכרז ולהגיש את הצעתו, יחויב ברכישת מסמכי המכרז בעלות של 3,000 ₪ (כולל מע"מ). את מסמכי המכרז ניתן יהא לרכוש במשרדי חברת יעד בלבד.

ניתן לבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית : מספר חשבון 629000/29 מספר סניף 666, בנק לאומי, יעד חברה לפתוח גבעתיים בע"מ. ח.פ 52002286/4, יש להעביר פרטי אימייל למשלוח חשבונית המס.

בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, השמטה ו/או היעדר נתונים מספיק בין מסמכי המכרז או בין הוראה מהוראותיהם יפנה המציע בכתב ליעד, למייל:  dror@yaadg.co.il  וזאת עד ליום 07.05.2024 בשעה 12:00, תוך פרוט השאלות, הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או הספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא במכרז. בחר המציע שלא לעשות כן, תגבר ההוראה המיטיבה עם המזמין, לפי פירושו של המזמין ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין ולמציע לא תהיה כל טענה בעניין.

על המציע להניח את ההצעה (באופן ידני בלבד) בתיבת המכרזים של חברת יעד בכתובת רח' כורזין 1 קומה 2 גבעתיים, וזאת עד ליום 23.05.2024 בין השעות 9:00 ל- 12:00. לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או שתימסרנה לפני או לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל.

 

 

           חוברת מכרז ומפרטים טכניים   לחץ כאן 

           

            עבודות פרטניות - תכניות, אומדנים ופרטים עבור לבתי ספר - אמונים, בורוכוב, ברנר, שמעוני, יגאל אלון, אורט, שב"צ, קלעי, תלמה ילין   

            לינק גמבו מייל   https://www.jumbomail.me/j/usqb4bJcAU6fAh9 

 

 

פרוטוקול סיור מציעים לחץ כאן 

מצגת סיור מציעים לחץ כאן 

 

מועד הגשת הצעות מכרז נדחה ליום ה' 23.05.2024 עד השעה  12:00