מכרז פומבי קבלני מסגרת 02/2024 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 2024

מכרז מסגרת מס' 02/2024

לביצוע עבודות אחזקה שוטפת תחזוקה ושבר, עבודות מים ביוב ובניה, עבודות פיתוח תשתית וסלילה בהיקפים קטנים ברחבי גבעתיים

יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: "המזמין" או "יעד" או ״החברה״) מזמינים בזאת הצעות לביצוע עבודות אחזקה שוטפת תחזוקה ושבר, עבודות מים ביוב ובניה, עבודות פיתוח תשתית וסלילה בהיקפים קטנים ועד 2,000,000 ₪ ברחבי העיר גבעתיים (להלן: ״המכרז״ ו"העבודות" בהתאמה), והכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם.

כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של 200 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזר בשום מקרה) החל מיום 18/07/2024 במשרדי המזמינה ברח' כורוזין 1, גבעתיים (להלן: "משרדי המזמינה") (טל: 03-7315184) בימים א' – ה' בין השעות 9:00 ועד 13:00 (להלן: "שעות הפעילות").

ניתן לבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית : מספר חשבון 629000/29 מספר סניף 666, בנק לאומי, יעד חברה לפתוח גבעתיים בע"מ ח.פ 52002286/4. יש להעביר פרטי אימייל למשלוח חשבונית המס.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת  http://www.yaadg.co.il/

שאלות ובקשות להבהרות נוספות, יועברו על ידי המציעים באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת Dror@yaadg.co.il   ובהתאם להוראות הקבועות במכרז, לא יאוחר מיום 29.02.2024 עד השעה 12:00.

 

תשובות לשאלות, הבהרות, ו/או עדכונים ושינויים שייעשו ביוזמת החברה, יפורסמו באתר החברה.

 

המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע בהם. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה במשרדי המזמינה. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום 14.03.2024 עד השעה 12:00 במשרדי המזמינה.

המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הוא מנהל ספרים כחוק וכי יש לו הניסיון והיכולות כדרישות המכרז. החברה תבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות ורק מציע העומד בתנאי הסף, תבוא בחשבון הצעתו.                                

רשאים להשתתף במכרז מציעים :

  • המציע הינו קבלן רשום אצל רשם הקבלנים בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סווג קבלנים רשומים), התשמ״ח – 1988 בסיווג  ג'1 לפחות בענף 200

הקבלן בסיווג נוסף  בענף 131  סיווג  א' ק. מהווה יתרון (לא כתנאי סף)

  • המציע הנו בעל ניסיון מוכח כקבלן בביצוע של לפחות שלוש עבודות סלילה, פיתוח תשתיות שכללו עבודות פיתוח של כבישים, מדרכות, ניקוז, תאורה ותיעול שביצוען הסתיים החל מה- 01/01/2020 ואילך ואשר היקף כל אחת מהן לא יפחת מ-   1 מיליון ש"ח (לפני מע"מ).
  • למציע מחזור שנתי בהיקף שלא יפחת מ- 5 מיליון ש׳׳ח בכל אחת משלוש השנים שקדמו למועד הגשת הצעתו –  2020, 2021, 2022.

מובהר, כי בכל מקרה בו יידרש הקבלן הזוכה לבצע עבודות בינוי מורכבות, תבוצענה עבודות אלה בידי קבלן בעל סיווג קבלני ג'1 ענף 100 ובמידה והקבלן הזוכה אינו בעל סיווג זה יהא עליו להתקשר לצורך ביצוע אותן עבודות עם קבלן משנה בסיווג האמור, אשר זהותו תאושר בכתב על ידי המזמין.

 

מציע שהצעתו לא תעמוד בתנאי המכרז, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון כלל בהצעתו.

במצב של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז- יגבר האמור במסמכי המכרז.

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

תנאים אלו הנם חלק מתנאי המכרז.                                                          

מסמכי המכרז לחץ כאן 

כתב כמויות   לחץ כאן 

מענה לשאלות/הבהרות   לחץ כאן