מכרז פומבי מס' 2019/ 01 לביצוע עבודות פיתוח שצ"פ, מתקני משחק והצללות במתחם סיטי גבעתיים

מודעת פרסום - מכרז פומבי מס' 2019/ 01 לביצוע עבודות פיתוח שצ"פ, מתקני משחק והצללות במתחם סיטי גבעתיים