מכרז פומבי מס' 08/2020 לביצוע עבודות איטום גגות במוסדות חינוך וציבור, גבעתיים

 

הזמנה לקבלת הצעות במסגרת מכרז פומבי 08/2020 לביצוע עבודות איטום גגות מוסדות חינוך וציבור בגבעתיים

יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: "יעד" או "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לביצוע עבודות איטום גגות מוסדות חינוך וציבור בגבעתיים על גגות בעיר גבעתיים (להלן: "המכרז").

כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של 500 ש"ח בתוספת מע"מ (שלא יוחזר בשום מקרה) החל מיום 3.8.2020 במשרדי המזמינה ברח' כורוזין 1, גבעתיים (להלן: "משרדי המזמינה") (טל: 03-7315184) בימים א' – ה' בין השעות 9:00 ועד 15:00 (להלן: "שעות הפעילות").

ניתן לבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית : מספר חשבון 439100/85 מספר סניף 624, בנק לאומי, יעד חברה לפתוח גבעתיים בע"מ. ח.פ 52002286/4, יש להעביר פרטי אימייל למשלוח חשבונית המס.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת http://www.yaadg.co.il/

 1. המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, ולא תינתן התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם על ידי המזמינה לביצוע העבודות נשוא המכרז.
 3. נוסח ההסכם עליו יידרש לחתום המציע שהצעתו תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 4. המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע בהם. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה במשרדי המזמינה. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום 25.8.2020 בשעה 12:00 במשרדי המזמינה.
 5. על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים על מנת להגיש הצעות לביצוע העבודות על פי המכרז:
  1. המשתתף הינו קבלן איטום או שהתקשר בהסכם לביצוע כל עבודות האיטום, המפורטות בכתב הכמויות המצורף להסכם ההתקשרות כנספח א' (להלן: "עבודות האיטום") עם קבלן איטום (להלן: "קבלן האיטום"), אשר עומד בכל התנאים הבאים:
   1. לגבי קבלן איטום שהנו אדם פרטי – קבלן האיטום הינו תושב ישראל; לגבי קבלן איטום שהנו שותפות – קבלן האיטום רשום כדין ברשם השותפויות; לגבי קבלן איטום שהנו חברה בע"מ – קבלן האיטום רשום כדין אצל רשם החברות.
   2. קבלן האיטום הנו בעל ניסיון מוקדם בעצמו (ולא באמצעות צד שלישי) כדלקמן: במהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעה במכרז, קבלן האיטום ביצע עבודות של איטום ביריעות  - PVC  גגות, מרתפים ובריכות.
   3. קבלן האיטום מנהל ספרים כדין, בהתאם לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו – 1975.
  2. המציע ו/או עובדיו של המציע בעלי רישיונות לעבודה בגובה.
 6. מובהר בזאת, כי אי המצאת אישור או מסמך אחד או יותר מהמסמכים הנדרשים במסגרת מכרז זה עלול לגרום לפסילת ההצעה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי של יעד.
 7. את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז וכל שינוי בה עלול לגרום לביטולה.
 8. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יעד תהא רשאית לדרוש מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז פרטים נוספים ו/או המלצות ו/או אישורים, על-פי שיקול דעתה ולשביעות רצונה המלא, על-מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.
 9. מובהר בזאת, כי כל הצעה אשר תוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות כקבוע לעיל תפסל.
 10. יעד תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה, לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות לתקופה נוספת.
 11. מפגש הבהרות ייערך ביום 11.8.2020 בשעה 12:00 במשרדי יעד. ההשתתפות במפגש אינה חובה. מובהר בזה, כי מציע שלא ישתתף במפגש ההבהרות לא יוכל לטעון טענה כלשהי בנוגע לחוסר במידע ו/או בנתונים בשל כך שלא השתתף במפגש.  

תנאים אלו הנם חלק מתנאי המכרז

חוברת מכרז 08/2020 לחץ כאן 

פרוטוקול מפגש מציעים לחץ כאן 

ריכוז מענה לשאלות לחץ כאן 

מכתב הבהרה לחץ כאן 

מכתב הבהרה 2 לחץ כאן