מכרז פומבי מס' 07/2022 לביצוע עבודות פיתוח, תשתיות, סלילת כבישים מס' 3+4 וביצוע צומת המעיין במתחם סיטי גבעתיים

הזמנה לקבלת הצעות במסגרת מכרז פומבי 07/2022 לביצוע עבודות פיתוח, תשתיות, סלילת כבישים מס' 3+4 וביצוע צומת המעיין במתחם סיטי גבעתיים

 

יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: "יעד" או "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לביצוע עבודות פיתוח, תשתיות, סלילת כבישים מס' 3+4 וביצוע צומת המעיין במתחם סיטי גבעתיים (להלן: "המכרז").

כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של 5,000 ש"ח כולל  מע"מ (שלא יוחזר בשום מקרה) החל מיום 09/01/2023 במשרדי המזמינה ברח' כורוזין 1, גבעתיים (להלן: "משרדי המזמינה") (טל: 03-7315184) בימים א' – ה' בין השעות 9:00 ועד 13:00 (להלן: "שעות הפעילות").

ניתן לבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית : מספר חשבון 629000/29 מספר סניף 666 בנק לאומי, יעד חברה לפתוח גבעתיים בע"מ. ח.פ 52002286/4, יש להעביר פרטי אימייל למשלוח חשבונית המס.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת http://www.yaadg.co.il/

 1. המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, ולא תינתן התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם על ידי המזמינה לביצוע העבודות נשוא המכרז.
 3. נוסח ההסכם עליו יידרש לחתום המציע שהצעתו תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 4. המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע בהם. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה במשרדי המזמינה. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 16/02/2023 בשעה 12:00 במשרדי המזמינה.
 5. על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים על מנת להגיש הצעות לביצוע העבודות על פי המכרז:
  1. המשתתף הינו בעל סיווג קבלני ג' 2 ענף 200  
  2. המשתתף הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע של לפחות 3 פרויקטי פיתוח ותשתית רחובות בהיקף של לפחות 5 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ) כ"א אשר בוצעו והסתיימו בשנים 2016-2021.
  3. המשתתף המציא ערבות בנקאית ע"ס 300,000 ₪.
  4. המשתתף מנהל ספרים כדין, בהתאם לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו – 1975.
 6. מובהר בזאת, כי אי המצאת אישור או מסמך אחד או יותר מהמסמכים הנדרשים במסגרת מכרז זה עלול לגרום לפסילת ההצעה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי של יעד.
 7. את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז וכל שינוי בה עלול לגרום לביטולה.
 8. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יעד תהא רשאית לדרוש מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז פרטים נוספים ו/או המלצות ו/או אישורים, על-פי שיקול דעתה ולשביעות רצונה המלא, על-מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.
 9. מובהר בזאת, כי כל הצעה אשר תוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות כקבוע לעיל תפסל.
 10. יעד תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה, לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות לתקופה נוספת.
 11. מפגש הבהרות ייערך ביום 09/01/2023 בשעה 12:00 ב במשרדי חברת יעד, רחוב כורזין 1 בנין מולדבסקי קומה 2, גבעתיים. ההשתתפות במפגש אינה חובה אך באחריות המציעים לבקר ולסייר באזור העבודות להכיר את השטח, ללמוד ולדעת את כל המיגבלות הכלולות בו, כולל מערך התנועה בו, הסדרי תנועה כתוצאה מביצוע העבודות, להכיר את גורמי הביצוע הקיימים בו ושילוב העבודה איתם. לא תתקבל כל הערה/תלונה/דרישה לתוספת מחיר מצד המציע  בכל הקשור להתארגנות, שלבי ביצוע, שילוב עבודה עם הגורמים הפעילים באזורי העבודה ומגבלות תנועהתנאים אלו הנם חלק מתנאי המכרז.

                                                                                                                     

מסמכי המכרז לינק ג'מבו מייל  https://www.jumbomail.me/j/klH1I2CrqE-Od8I

סיור מציעים לחץ כאן  

מצגת סיור מציעים לחץ כאן 

מענה לשאלות הבהרה  לחץ כאן