מכרז פומבי מס' 06/2020 להקמה והפעלה של חניון ציבורי תת-קרקעי ולהקמת מבנים נוספים במגרשים 8 ו-103 בגוש 7105, בעיר גבעתיים

עיריית גבעתיים

              מכרז פומבי מס' 06/2020

להקמה והפעלה של חניון ציבורי תת-קרקעי ולהקמת מבנים נוספים בגוש 7105 מגרשים 8 ו-103 בגבעתיים

 

עיריית גבעתיים מודיעה בזה על רצונה לקבל הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' 6/2020 להקמה והפעלה של חניון ציבורי תת-קרקעי ולהקמת מבנים נוספים במגרשים 8 ו-103 בגוש 7105, בעיר גבעתיים. הזוכה במכרז יקים ויפעיל, בכפוף להוראות החוזה, את החניון הכל כמפורט להלן.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 3,000 ₪ (במילים: שלושת אלפים שקלים חדשים), שלא יוחזר. יש לשלם במרכז לתושב ברח' שנקין 4 במזומן, באמצעות המחאה או בכרטיס אשראי, טל' 03-5722488 /

 03-5722244 שלוחה 2, קבלת קהל במרכז לתושב בימים א', ב', ד', ה' בשעות 8:00 – 13:30 , ב' ו-ה' בשעות 15:00 – 18:00 מענה טלפוני א' –ה'  8:30-  15:30. ביום ג' אין קבלת קהל.

לאחר הצגת קבלה על תשלום ניתן לקבל את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים, לרבות נוסח החוזה שעליו יידרש הזוכה לחתום והתקן אחסון נייד הכולל נספחים, במשרדי חברת יעד, רחוב כורזין 1 גבעתיים, קומה 2,
טל' 03-7315184, בימים א' – ה'  בין השעות 08:30 -  13:00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם, באתר האינטרנט של העירייה, בכתובת: www.givatayim.muni.il ובאתר האינטרנט של חברת יעד בכתובת: www.yaadg.co.il. לקבלת המידע בהתקן האחסון- יש לפנות למר בני סעד לפי הרשום להלן.

כנס משתתפים (להלן: "הכנס") ייערך במשרדי חברת יעד, רחוב כורזין 1 גבעתיים, קומה 2, ביום ד', 17.6.2020 בשעה 12:00. השתתפות בכנס היא רשות ואינה מהווה תנאי סף להגשת הצעות במכרז. קיום הכנס ומתכונת עריכתו ייקבעו על ידי העירייה ו/או חברת יעד בשים לב למגבלות לעניין שמירה על בריאות הציבור והמשתתפים.

המועד האחרון להגשת הצעות - את ההצעות במכרז, כשהן חתומות, יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין - מכרז פומבי מס' 6/2020 יש להגיש את ההצעות, במסירה ידנית, לתיבת המכרזים שבמשרדי עיריית גבעתיים, רחוב המעלות 17 (פינת שנקין 94) גבעתיים, עד ליום א', 2.8.2020, בשעה 12:00.

תנאי המכרז במלואם, לרבות תנאים מוקדמים להשתתפות מפורטים במסגרת מסמכי המכרז. המציע במכרז יהיה חייב להמציא ערבות בנקאית בסכום הנכלל במסמכי המכרז.

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.

לפרטים נוספים: מר בני סעד, מנהל פרויקטים (חברת יעד) בדוא"ל: beny@yaadg.co.il (וידוא קבלה בטל'
 03-7315184) – לרבות רישום לעיון במידע בהתקן האחסון הנייד; עו"ד איתן בראש (בראש-סומך, משרד עורכי דין) בטלפון בדוא"ל: eitan@barash-somech.co.il (וידוא קבלה בטל' 03-6938266).

 

מסמכים

מסמכי מכרז 06/2020 לחץ כאן 

כתב כמויות ללא מחירים לחץ כאן 

פרוקטול סיור מציעים לחץ כאן 

מצגת סיור מציעים לחץ כאן 

נוסח פרסום הארכת מועד הגשה לחץ כאן

הבהרה מספר 1 לחץ כאן 

הבהרה מספר 2 לחץ כאן