מכרז פומבי מס' 02/2023 לתפעול אספקה התקנה ושיווק של מתקני שילוט חוצות ומתן זכות שיווק ופרסום על מתקנים ברחבי גבעתיים

 

הזמנה לקבלת הצעות במסגרת מכרז פומבי 02/2023

לתפעול אספקה התקנה ושיווק של מתקני שילוט חוצות ומתן זכות שיווק ופרסום על מתקנים אלו בעיר גבעתיים

 

יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: "יעד" או "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות עבור לתפעול אספקה התקנה ושיווק של מתקני שילוט חוצות ומתן זכות שיווק ופרסום על מתקנים אלו בעיר גבעתיים (להלן: "המכרז").

כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של 2,500 ₪ כולל  מע"מ (שלא יוחזר בשום מקרה) החל מיום 15/06/2023 במשרדי המזמינה ברח' כורוזין 1, גבעתיים (להלן: "משרדי המזמינה") (טל: 03-7315184) בימים א' – ה' בין השעות 9:00 ועד 13:00 (להלן: "שעות הפעילות").

ניתן לבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית :

מספר חשבון 629000/29 מספר סניף 666, בנק לאומי, יעד חברה לפתוח גבעתיים בע"מ. ח.פ 52002286/4, יש להעביר פרטי אימייל למשלוח חשבונית המס.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת http://www.yaadg.co.il/

 

שאלות ובקשות להבהרות נוספות, יועברו על ידי המציעים באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת   Dror@yaadg.co.il  ובהתאם להוראות הקבועות במכרז, נדחה לתאריך 06.07.2023 עד השעה 12:00.  

 

תשובות לשאלות, הבהרות, ו/או עדכונים ושינויים שייעשו ביוזמת החברה ישלחו למציעים ויפורסמו באתר האינטרנט של חברת יעד בכתובת http://www.yaadg.co.il/

 

מציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע בהם. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה במשרדי המזמינה. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום 18/07/2023 בשעה 12:00 במשרדי המזמינה.

 

  1. על המציע לעמוד בתנאי הסף בהתאם למסמכי המכרז.
  2. את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז וכל שינוי בה עלול לגרום לביטולה.
  3. יעד תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה, לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות לתקופה נוספת.
  4. מציע שהצעתו לא תעמוד בתנאי המכרז, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון כלל בהצעתו.
  5. במצב של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז- יגבר האמור במסמכי המכרז.
  6. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

למסמכי המכרז לחץ כאן 

הבהרות ועדכון תנאי סף לחץ כאן 

מסמך הבהרות 2 ומענה לשאלות לחץ כאן 

מסמך הבהרות 3 - תוקף ערבות מכרז/הצעה   לחץ כאן