מכרז מסגרת משותף מס' 01/2024 הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, סלילה, שדרוג תשתיות מים וביוב ברחבי העיר

 

הזמנה בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, סלילה, שדרוג תשתיות מים וביוב ברחבי העיר גבעתיים

מכרז מסגרת משותף מס' 01/2024

 

 

יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: ״החברה״) בשיתוף עם תאגיד המים והביוב מי גבעתיים בע״מ (להלן: ׳׳התאגיד") מזמינים בזאת הצעות ליצוע עבודות פיתוח תשתיות, סלילה, שדרוג תשתיות מים וביוב ברחבי העיר גבעתיים (להלן: ״המכרז״ ו"העבודות" בהתאמה), והכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם.

ניתן לעיין באתר האינטרנט של התאגיד ובאתר האינטרנט של החברה במסמכי המכרז בכתובת   www.mei-givatayim.co.il  ובכתובת http://www.yaadg.co.il/ וכן ניתן לעיין בהם במשרדי התאגיד (בבית מולדבסקי, קומה 5, רח' כורזין 1 גבעתיים) החל מיום 12.02.2024

בימים א' – ה' בין השעות 9:00 ועד 13:00 (להלן: "שעות הפעילות").

מציע אשר יהיה מעוניין להשתתף במכרז ולהגיש את הצעתו, יחויב ברכישת מסמכי המכרז בעלות של 1,170 ₪ (כולל מע"מ). את מסמכי המכרז ניתן יהא לרכוש במשרדי חברת יעד בלבד.

ניתן לבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית : מספר חשבון 629000/29 מספר סניף 666, בנק לאומי, יעד חברה לפתוח גבעתיים בע"מ. ח.פ 52002286/4, יש להעביר פרטי אימייל למשלוח חשבונית המס.

בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, השמטה ו/או היעדר נתונים מספיק בין מסמכי המכרז או בין הוראה מהוראותיהם יפנה המציע בכתב ליעד, למייל:  dror@yaadg.co.il  וזאת עד ליום 29.02.2024 בשעה 12:00, תוך פרוט השאלות, הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או הספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא במכרז. בחר המציע שלא לעשות כן, תגבר ההוראה המיטיבה עם המזמין, לפי פירושו של המזמין ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין ולמציע לא תהיה כל טענה בעניין.

על המציע להניח את ההצעה (באופן ידני בלבד) בתיבת המכרזים של חברת יעד בכתובת רח' כורזין 1 קומה 2 גבעתיים, וזאת עד ליום 21.03.2024 בין השעות 9:00 ל- 12:00. לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או שתימסרנה לפני או לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל.

 

מסמכי המכרז  לחץ כאן 

מפרט טכני (מעודכן)  לחץ כאן 

כתב כמויות (מעודכן)  לחץ כאן 

 הבהרות ועדכונים  לחץ כאן