מכרז מסגרת משותף מס' 01/2021 ביצוע עבודות פיתוח, תשתיות, סלילה ושדרוג תשתיות מים וביוב ברחבי העיר גבעתיים

הזמנה בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, סלילה, שדרוג תשתיות מים וביוב ברחבי העיר גבעתיים

מכרז מסגרת משותף מס' 01/2021

יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: ״החברה״) בשיתוף עם תאגיד המים והביוב מי גבעתיים בע״מ (להלן: ׳׳התאגיד") מזמינים בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, סלילה, שדרוג תשתיות מים וביוב ברחבי העיר גבעתיים (להלן: ״המכרז״ ו"העבודות" בהתאמה), והכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם.

ניתן לעיין באתר האינטרנט של התאגיד ובאתר האינטרנט של החברה במסמכי המכרז בכתובת  www.mei-givatayim.co.il ובכתובת http://www.yaadg.co.il/ וכן ניתן לעיין בהם במשרדי התאגיד (בבית מולדבסקי, קומה 5, רח' כורזין 1 גבעתיים), ובמשרדי חברת יעד (בבית מולדבסקי, קומה 2, רח' כורזין 1 גבעתיים)  החל מיום 10.08.2021

בימים א' – ה' בין השעות 9:00 ועד 13:00 (להלן: "שעות הפעילות").

מציע אשר יהיה מעוניין להשתתף במכרז ולהגיש את הצעתו, יחויב ברכישת מסמכי המכרז בעלות של 1,170 ₪ (כולל מע"מ). את מסמכי המכרז ניתן יהא לרכוש במשרדי חברת יעד בלבד.

ניתן לבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית : מספר חשבון 629000/29 מספר סניף 666, בנק לאומי, יעד חברה לפתוח גבעתיים בע"מ. ח.פ 52002286/4, יש להעביר פרטי אימייל למשלוח חשבונית המס.

בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, השמטה ו/או היעדר נתונים מספיק בין מסמכי המכרז או בין הוראה מהוראותיהם יפנה המציע בכתב ליעד, למייל: dror@yaadg.co.il וזאת עד ליום 18.08.2021 בשעה 12:00, תוך פרוט השאלות, הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או הספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא במכרז. בחר המציע שלא לעשות כן, תגבר ההוראה המיטיבה עם המזמין, לפי פירושו של המזמין ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין ולמציע לא תהיה כל טענה בעניין.

על המציע להניח את ההצעה (באופן ידני בלבד) בתיבת המכרזים של חברת יעד בכתובת רח' כורזין 1 קומה 2 גבעתיים, וזאת עד ליום 31.08.2021 בין השעות 9:00 ל- 12:00. לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או שתימסרנה לפני או לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל.

 

1.תנאי סף

רשאי להגיש הצעה כל אדם או גוף אשר במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים המצטברים שלהלן, ואלה התנאים:

1.1.המציע רכש את מסמכי המכרז.

1.2.המציע הינו קבלן רשום אצל רשם הקבלנים בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סווג קבלנים רשומים), התשמ״ח – 1988 בענף 200 בסיווג ב'2 לפחות.

1.3.המציע הנו בעל ניסיון מוכח כקבלן ראשי בביצוע של לפחות שלוש עבודות פיתוח תשתיות שכללו עבודות פיתוח של כבישים, מדרכות, ניקוז, תאורה ותיעול שביצוען הסתיים החל מה- 01/01/2018 ואילך ואשר היקף כל אחת מהן לא יפחת מ- 3 מיליון ש"ח (לפני מע"מ).

1.4.המציע הנו בעל ניסיון מוכח כקבלן ראשי בביצוע של לפחות שלוש עבודות הנחת תשתיות מים ו/או ביוב כאשר שתיים מתוך העבודות כללו הנחת צנרת מים וגם הנחת צנרת ביוב, ואשר ביצוען הסתיים החל מה- 01.01.2018 ואילך, והיקף עבודות המים ו/או הביוב בכל אחת מהן לא פחת מ-2  מיליון ש"ח (לפני מע"מ).

1.5.למציע מחזור שנתי בהיקף שלא יפחת מ-10 מיליון ש׳׳ח בכל אחת משלוש השנים שקדמו למועד הגשת הצעתו – 2017, 2018 ו-2019.

1.6.המציע צירף להצעתו שתי ערבויות בנקאיות אוטונומיות, האחת לטובת החברה והשנייה לטובת התאגיד.

1.7.המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד כי הוא מנהל ספרי חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.

1.8.המציע לא הורשע בעבירה בדבר תשלום שכר מינימום ובדבר העסקת עובדים זרים, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), תשל"ו – 1976.

1.9.המציע נעדר קרבה לעובד התאגיד ו/או החברה ו/או העירייה ו/או לחבר מועצת העירייה בהתאם להצהרה המצורפת כנספח ב'9.

להסרת ספק מובהר כי על המציע עצמו לעמוד לבדו, ולא בשיתוף עם אחרים, בכל תנאי הסף, ובכל שאר תנאי המכרז, ולא יתאפשר למציע להסתמך לעניין זה על כל גוף או אדם אחר, לרבות חברות שלובות, חברות בנות, חברות אם, קבלני משנה, אורגנים של המציע, שותפויות וכיוצ"ב, למעט אם צוין במפורש אחרת בתנאי הסף. אין באמור כדי לגרוע שימוש בקבלני משנה, שאושרו ע"י החברה או התאגיד לפי העניין, באופן פרטני.

 

          

                                                               מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ                          יעד החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ

מסמכים נלווים: 

מסמכי המכרז לחץ כאן 

מחירון מכרז משותף לחץ כאן

מפרט טכני לחץ כאן  

שאלות והבהרות לחץ כאן