מכרז זוטא 11/2020 לביצוע עבודות ושירותי אחזקה שוטפת, מניעה ותיקון של ליקויים ותקלות במערכות מתח נמוך במוסדות חינוך ובמתקנים ברחבי העיר גבעתיים

יעד - החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ

מכרז זוטא מס' 11/2020

לביצוע עבודות אחזקה למערכות מתח נמוך במוסדות חינוך ובמתקני עירייה ברחבי העיר גבעתיים

יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: "יעד" או "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לביצוע עבודות ושירותי אחזקה שוטפת, מניעה ותיקון של ליקויים ותקלות במערכות מתח נמוך במוסדות חינוך ובמתקנים ברחבי העיר גבעתיים (להלן: "העבודה/העבודות").

כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של 1,500 ש"ח כולל מע"מ (שלא יוחזר בשום מקרה) החל מיום 10/12/2020 במשרדי המזמינה ברח' כורוזין 1, גבעתיים (להלן: "משרדי המזמינה") (טל: 03-7315184) בימים א' – ה' בין השעות 9:00 ועד 13:00 (להלן: "שעות הפעילות").

ניתן לבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית : מספר חשבון 439100/85 מספר סניף 624, בנק לאומי, יעד חברה לפתוח גבעתיים בע"מ ח.פ 52002286/4. יש להעביר פרטי אימייל למשלוח חשבונית המס.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת http://www.yaadg.co.il/

מפגש הבהרות וסיור קבלנים (להלן: "מפגש ההבהרות"), יתקיימו  ביום  10.12.2020    שעה 12:00 .  הסיור יתקיים במשרדי חברת יעד גבעתיים השתתפות במפגש ההבהרות אינו חובה ולא מהווה תנאי סף להגשת הצעה.

 

שאלות ובקשות להבהרות נוספות, יועברו על ידי המציעים באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת   Dror@yaadg.co.il  ובהתאם להוראות הקבועות במכרז, לא  יאוחר  מתאריך 17.12.2020  עד השעה 12:00.  

תשובות לשאלות, הבהרות, ו/או עדכונים ושינויים שייעשו ביוזמת החברה, תשלחנה לכל משתתפי מפגש ההבהרות

המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע בהם. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה במשרדי המזמינה. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום 29/12/2020 בשעה 12:00 במשרדי המזמינה.

המציע  במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הוא מנהל ספרים כחוק וכי יש לו הניסיון והיכולות כדרישות המכרז. החברה תבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות ורק מציע העומד בתנאי הסף, תבוא בחשבון הצעתו.                                

רשאים להשתתף במכרז מציעים

  1. למציע ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות בין השנים 2015-2020 באחזקה שוטפת ותפעול מערכות מתח נמוך בשלוש רשויות מקומיות ובמוסדות ציבור.
  2. למציע מחזור כספי שנתי שאינו נמוך מ- 400,000 ₪ בכל אחת מהשנים 2017-2019.

מציע שהצעתו לא תעמוד בתנאי המכרז, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון כלל בהצעתו.

במצב של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז- יגבר האמור במסמכי המכרז.

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

מסמכי המכרז לחץ כאן 

פרוטוקול סיור מציעים לחץ כאן 

מענה לשאלות הבהרה לחץ כאן