מכרז זוטא 10/2021 שלטים אלקטרונים - תחזוקה, ניהול הפקה ועריכת תוכן, גבעתיים

הזמנה לקבלת הצעות במסגרת מכרז זוטא מס' 10/2021

שלטים אלקטרונים - תחזוקה, ניהול הפקה ועריכת תוכן, גבעתיים

 

יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: "יעד" או "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לביצוע עבודות ושירותי אחזקה שוטפת לשלטים אלקטרונים לרבות תחזוקה, ניהול הפקה ועריכת תוכן (להלן: "המכרז").

כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של 1,000 ש"ח כולל מע"מ (שלא יוחזר בשום מקרה) החל מיום 11/01/2022 במשרדי המזמינה ברח' כורוזין 1, גבעתיים (להלן: "משרדי המזמינה") (טל: 03-7315184) בימים א' – ה' בין השעות 9:00 ועד 13:00 (להלן: "שעות הפעילות").

ניתן לבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית : מספר חשבון 439100/85 מספר סניף 624, בנק לאומי, יעד חברה לפתוח גבעתיים בע"מ ח.פ 52002286/4. יש להעביר פרטי אימייל למשלוח חשבונית המס.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת http://www.yaadg.co.il/

 1. המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, ולא תינתן התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם על ידי המזמינה לביצוע העבודות נשוא המכרז.
 3. נוסח ההסכם עליו יידרש לחתום המציע שהצעתו תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 4. המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע בהם. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה במשרדי המזמינה. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום 26/01/2022 בשעה 12:00 במשרדי המזמינה.
 5. על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים על מנת להגיש הצעות לביצוע העבודות על פי המכרז:
  1. המציע הנו ישות משפטית אחת, יחיד, אזרח ותושב ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל.
   1. בין השנים 2016 ועד מועד פרסום המכרז, עסק המציע בתחזוקה ואספקה של 5 מתקני פרסום נשוא המכרז, ובנוסף פעל ליצירת סרטונים ו/או ניהול תוכן במתקני שילוט נשוא המכרז ברשות מקומית אחת לפחות.
   2. המחזור הכספי של המציע בכל אחת משתי (2) השנים טרם מועד פרסום המכרז, עמד על  1,000,000 ₪  ש"ח (לא כולל מע"מ) לפחות.
  2. המציע מנהל ספרים כדין, בהתאם לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975 ומחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), כשהם תקפים.
  3. המציע הינו בעל אישור  לעבודה עם גופים ציבוריים מטעם רשויות מע"מ.
  4. לא נכללה בדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הערת "עסק חי".
 6. מובהר בזאת, כי אי המצאת אישור או מסמך אחד או יותר מהמסמכים הנדרשים במסגרת מכרז זה עלול לגרום לפסילת ההצעה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי של יעד.
 7. את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז וכל שינוי בה עלול לגרום לביטולה.
 8. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יעד תהא רשאית לדרוש מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז פרטים נוספים ו/או המלצות ו/או אישורים, על-פי שיקול דעתה ולשביעות רצונה המלא, על-מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.
 9. יעד תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה, לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות לתקופה נוספת.

 

תנאים אלו הנם חלק מתנאי המכרז.

מסמכי המכרז לחץ כאן