מכרז זוטא 09/2020 לתכנון, אספקה והתקנה של מערכות ניהול ובקרה בחניונים בגבעתיים

                                         יעד - החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ

                                    מכרז זוטא מס' 09/2020

            לתכנון, אספקה והתקנה של מערכות ניהול ובקרה בחניונים בגבעתיים 

 

עיריית גבעתיים באמצעות יעד החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן:"החברה") מזמינה בזה הצעות לתכנון, אספקה והתקנה של מערכות ניהול ובקרה בשלושה חניונים בגבעתיים, חניון שנקין, חניון כורזין וחניון  בית אסלינגן - תיאטרון גבעתיים, על פי כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

יצוין, כי התמורה שתשולם למציע על פי הצעתו כוללת מתן אחריות למערכות למשך תקופה של 24 חודשים מתום השלמת הקמת ומסירת הפרויקט.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה בשעות בין השעות 10:00 עד 15:30 תמורת סך של  800 ₪ בתוספת מע"מ, שלא יוחזרו בכל מקרה וזאת החל מיום 30/08/2020.

ניתן לבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית : מספר חשבון 439100/85 מספר סניף 624, בנק לאומי יעד חברה לפתוח גבעתיים בע"מ. ח.פ 52002286/4, יש להעביר פרטי אימייל למשלוח חשבונית המס.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת    http://www.yaadg.co.il/           

    

מפגש הבהרות יתקיים ביום 10/09/2020 שעה 12:00 במשרדי חברת יעד כמפורט להלן.

ההשתתפות במפגש ההבהרות אינה חובה ולא מהווה תנאי סף להגשת הצעה.

את ההצעה בצירוף כל מסמכי המכרז, לרבות התכניות כתב הכמויות, המפרטים, האישורים  והמסמכים הנלווים, חתומים ומאושרים על ידי המציע,  יש להגיש  במעטפה סגורה עליה רשום מכרז זוטא מס' 09/2020  לתכנון, אספקה והתקנה של מערכות ניהול ובקרה בחניונים בגבעתיים ולהכניסה לתיבת המכרזים במשרדי החברה, לא יאוחר מיום 15/10/2020 בשעה 12:00.

רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק משתתפים המקיימים במצטבר את דרישות הסף המפורטות להלן:

  1. המשתתף הינו יחיד תושב ואזרח ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל.
  2. המשתתף בעל ניסיון של לפחות 5 שנים (ממועד פרסום המכרז) בתכנון, אספקה, התקנה ומתן שירותי אחריות למערכות ניהול ובקרה בחניונים.
  3. המשתתף הינו יצרן או ספק מורשה של המערכות המוצעות ומקבל שירותי תמיכה לחומרה ולתוכנה של המערכות מהיצרן. יש לצרף להצעה אישור של היצרן לאמור בסעיף זה.
  4. המשתתף מפעיל מרכז קריאות שירות למערכות המותקנות על ידו, הינו בעל יכולת לתפעול מרחוק של עמדות הקצה ומעסיק לפחות 5 טכנאים המורשים לתת שירות למערכות.
  5.  המשתתף התקין ומספק שירות ללא פחות מ- חמש (5) מערכות דומות למערכות נשואות מכרז זה הכוללות מערכות ממוחשבות בטכנולוגיית LPR ומכונות תשלום אוטומטיות.
  6. למשתתף מחזור הכנסות שנתי בסך של לפחות 5 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ) בכל אחת משלוש השנים האחרונות (בשנים 2017-2019).
  7. המשתתף בעל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976.
  8. המשתתף רכש את מסמכי המכרז.

 

מסמכי המכרז  לחץ כאן 

סיכום מפגש מציעים לחץ כאן

הבהרה לחץ כאן 

מענה לשאלות לחץ כאן