מכרז זוטא 06/2021 לביצוע עבודות לאספקה והתקנה של תא מעלית אורט טכניקום, גבעתיים,

מכרז זוטא מס' 06/2021 לביצוע עבודות אספקה והקמה תא מעלית בבית ספר אורט טכניקום, גבעתיים

 

 1. יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: "יעד" או "החברה" או "המזמינה") מזמינה בזה הצעות לאספקה והתקנה של תא מעלית בבית ספר אורט טכניקום, גבעתיים, על פי כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 2. יצוין, כי התמורה שתשולם למציע על פי הצעתו כוללת מתן אחריות למערכות למשך תקופה של 24 חודשים מתום השלמת הקמת ומסירת הפרויקט.

במסגרת המכרז מתבקשים המציעים לציין את התמורה השנתית המוצעת בגין מתן שירות אחזקה שנתית למערכות לאחר תום תקופת האחריות בת 24 החודשים שהתמורה בגינה כלולה בהצעת המציע, וזאת למשך תקופה נוספת של עד 10 שנים (להלן: "תקופת האחריות הנוספת").

מובהר בזה, כי ליעד מסורה האופציה, אולם היא אינה חייבת לממש אותה, להאריך את תקופת התקשרות באופן שהזוכה ימשיך ליתן אחריות למערכות בתמורה המוצעת על ידו בהצעתו במשך תקופת האחריות הנוספת.

 1. ניתן לעיין במסמכי המכרז, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת http://www.yaadg.co.il/
 2. מפגש הבהרות יתקיים ביום 23/11/2021 שעה 11:00 בכניסה לבית ספר אורט טכניקום רח' גולומב 15, גבעתיים כמפורט להלן. ההשתתפות במפגש ההבהרות אינה חובה.
 3. המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 05/12/2021 בשעה 12:00.

תנאי סף למשתתפים

 1. רשאים להשתתף במכרז אלו, העומדים בכל התנאים הבאים, ואשר המציאו את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלו:
  1. המשתתף הינו בעל ניסיון מוכח של 5 (חמש) שנים לפחות בביצוע עבודות התקנה של מעליות (לרבות מעליות משא) בהיקף של 200,000 ₪ (מאתים אלף ₪) בתוספת מע"מ לפחות.

לעניין סעיף זה יחשב משתתף כבעל ניסיון גם בהתקיים האמור להלן:

 1. המשתתף הינו תאגיד אשר חבר בו או שותף בו או בעל מניות המחזיק בלא פחות מ- 30% מהבעלות בו – הינו בעל ניסיון.
 2. המשתתף הינו יחיד אשר היה מנהל או חבר או שותף או בעל מניות המחזיק בלא פחות מ- 30% מהבעלות בתאגיד בעל ניסיון.
 3. המשתתף הינו התאגדות של מספר תאגידים אשר אחד או יותר מהם היו בעלי ניסיון לרבות ניסיון מכח האמור בפסקה 1) לעיל.
 4. המשתתף הינו קבלן רשום אצל רשם הקבלנים בקבוצה ב-180 בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988 או לחילופין הציג הסכם עם קבלן רשום כאמור בסעיף זה לשם ביצוע העבודות על פי מכרז זה.
 5. המשתתף מנהל ספרים כדין, בהתאם לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו – 1975.
 6. המשתתף הינו בעל תעודת עוסק מורשה לעבודה עם גופים ציבוריים מטעם רשויות מע"מ.

 

לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.

את ההצעות יש להגיש במסירה אישית בלבד בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, רח' כורזין 1, קומה ב', גבעתיים.

 1. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 2. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, לפצל את הזכייה בין מספר משתתפים כמפורט לעיל.
 3. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

טלפון לבירורים: 03-7315184

תנאים אלו הנם חלק מתנאי המכרז.

 

תכניות למכרז ניתן לעיין במשרדי החברה 

  מסמכי המכרז  לחץ כאן