מכרז זוטא 05/2021 לביצוע עבודות לאספקה והתקנה של תא מעלית בבית שז"ר, גבעתיים,

מכרז זוטא מס 05/2021

 לתכנון, אספקה והתקנה תא מעלית בבית שז"ר, גבעתיים

 

יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: "יעד" או "החברה" או "המזמינה") מזמינה בזה הצעות לאספקה והתקנה של תא מעלית בבית שז"ר, גבעתיים, על פי כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

 1. יצוין, כי התמורה שתשולם למציע על פי הצעתו כוללת מתן אחריות למערכות למשך תקופה של 24 חודשים מתום השלמת הקמת ומסירת הפרויקט.

התמורה השנתית המוצעת בגין מתן שירות אחזקה שנתית למערכות לאחר תום תקופת האחריות בת 24 החודשים שהתמורה בגינה כלולה בהצעת המציע, וזאת למשך תקופה נוספת של עד 10 שנים (להלן: "תקופת האחריות הנוספת") קבועה.

מובהר בזה, כי ליעד מסורה האופציה, אולם היא אינה חייבת לממש אותה, להאריך את תקופת התקשרות באופן שהזוכה ימשיך ליתן אחריות למערכות בתמורה המוצעת על ידו בהצעתו במשך תקופת האחריות הנוספת.

 1. כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של 300 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזר בשום מקרה) החל מיום 02/05/2021 במשרדי המזמינה ברח' כורוזין 1, גבעתיים (להלן: "משרדי המזמינה") (טל: 03-7315184) בימים א' – ה' בין השעות 9:00 ועד 13:00 (להלן: "שעות הפעילות").

ניתן לבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית : מספר חשבון 629000/29 מספר סניף 666, בנק לאומי, יעד חברה לפתוח גבעתיים בע"מ. ח.פ 52002286/4, יש להעביר פרטי אימייל למשלוח חשבונית המס.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת http://www.yaadg.co.il/

תנאי סף למשתתפיo

רשאים להשתתף במכרז אלו, העומדים בכל התנאים הבאים, ואשר המציאו את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלו:

המשתתף הינו בעל ניסיון מוכח של 5 (חמש) שנים לפחות בביצוע עבודות בניה ו/או התקנה של מעליות (לרבות מעליות משא) בהיקף של 200,000 ₪ (מאתים אלף ₪) בתוספת מע"מ לפחות.

לעניין סעיף זה יחשב משתתף כבעל ניסיון גם בהתקיים האמור להלן:

 • המשתתף הינו תאגיד אשר חבר בו או שותף בו או בעל מניות המחזיק בלא פחות מ- 30% מהבעלות בו – הינו בעל ניסיון.
 • המשתתף הינו יחיד אשר היה מנהל או חבר או שותף או בעל מניות המחזיק בלא פחות מ- 30% מהבעלות בתאגיד בעל ניסיון.
 • המשתתף הינו התאגדות של מספר תאגידים אשר אחד או יותר מהם היו בעלי ניסיון לרבות ניסיון מכח האמור בפסקה 1) לעיל.
 • המשתתף הינו קבלן רשום אצל רשם הקבלנים בקבוצה ג 1 ענף 100 או ב 1 ענף 180 או ג 1 ענף 131 בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988 או לחילופין הציג הסכם עם קבלן רשום כאמור בסעיף זה לשם ביצוע העבודות על פי מכרז זה.
 • למציע ניסיון של שלוש לפחות (מתוך השנים 2017-2020) בביצוע עבודות נשוא מכרז זה בהיקף מצטבר של 1,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות לשנה.
 • המשתתף מנהל ספרים כדין, בהתאם לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו – 1975.
 • המשתתף הינו בעל תעודת עוסק מורשה לעבודה עם גופים ציבוריים מטעם רשויות מע"מ.
 1. מפגש הבהרות יתקיים ביום 10/05/2021 שעה 09:00 בכניסה לבית שז"ר רח' יבניאלי 30, גבעתיים כמפורט להלן. ההשתתפות במפגש ההבהרות אינה חובה.
 2. המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 26/05/2021 בשעה 12:00.

לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.

את ההצעות יש להגיש במסירה אישית בלבד בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, רח' כורזין 1, קומה ב', גבעתיים.

 1. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 2. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, לפצל את הזכייה בין מספר משתתפים כמפורט לעיל.
 3. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

טלפון לבירורים: 03-7315184

 

תנאים אלו הנם חלק מתנאי המכרז.

 

תכניות למכרז ניתן לעיין במשרדי החברה 

מסמכי המכרז לחץ כאן

סיור מציעים לחץ כאן