מכרז זוטא 04/2021 לביצוע עבודות מסגרות ותחזוקה במוסדות ציבור וחינוך ורחובות בעיר גבעתיים

הזמנה לקבלת הצעות במסגרת מכרז זוטא מס' 04/2021

לביצוע עבודות מסגרות ותחזוקה במוסדות ציבור וחינוך ורחובות בעיר גבעתיים

 

יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: "יעד" או "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לביצוע עבודות מסגרות ותחזוקה במוסדות ציבור וחינוך ורחובות בעיר גבעתיים (להלן: "הזמנה").

כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של 300 ש"ח כולל מע"מ (שלא יוחזר בשום מקרה) החל מיום 02/05/2021 במשרדי המזמינה ברח' כורוזין 1, גבעתיים (להלן: "משרדי המזמינה") (טל: 03-7315184) בימים א' – ה' בין השעות 9:00 ועד 13:00 (להלן: "שעות הפעילות").

 1. ניתן לבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית : מספר חשבון 629000/29 מספר סניף 666, בנק לאומי, יעד חברה לפתוח גבעתיים בע"מ. ח.פ 52002286/4, יש להעביר פרטי אימייל למשלוח חשבונית המס.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת http://www.yaadg.co.il/

 1. המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, ולא תינתן התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם על ידי המזמינה לביצוע העבודות נשוא המכרז.
 3. נוסח ההסכם עליו יידרש לחתום המציע שהצעתו תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 4. המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע בהם. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה במשרדי המזמינה. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום 19/05/2021 בשעה 12:00 במשרדי המזמינה.
 5. על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים על מנת להגיש הצעות לביצוע העבודות על פי המכרז:
  1. המציע הינו בעל ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות עובר למועד הגשת הצעתו, בביצוע עבודות מסוג  העבודות נשוא מכרז זה, בהיקף דומה או העולה על היקף העבודות הנדרש במכרז זה. לעניין סעיף זה יחשב מציע כבעל ניסיון גם בהתקיים האמור להלן:
   1. המציע הינו תאגיד אשר חבר בו או שותף בו או בעל מניות המחזיק ב- 30% מהבעלות בו הינו בעל הניסיון הנדרש.
   2. המציע הינו יחיד אשר היה מנהל או חבר או שותף או בעל מניות המחזיק ב- 30% מהבעלות בתאגיד בעל הניסיון הנדרש.
   3. המציע הינו התאגדות של מספר תאגידים אשר אחד או יותר מהם היו בעלי הניסיון הנדרש לרבות ניסיון מכוח האמור בפסקה 5.1.1 לעיל.
  2. רשימת התקשרויות עם רשויות מקומיות וגופים ממשלתיים ו/או מוסדיים אחרים כמפורט בסעיף 5.1 לעיל המפרטים עבודות קודמות שבוצעו על-ידי המשתתף. לרשימת ההתקשרויות יצורפו לפחות שני מכתבי המלצה ו/או חוות-דעת בהם ביצע המשתתף במהלך שלוש שנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה, עבודות מסוג העבודות נשוא מכרז זה.
  3. המציע מנהל ספרים כדין, בהתאם לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975 ומחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), כשהם תקפים.
  4. המציע הינו בעל אישור  לעבודה עם גופים ציבוריים מטעם רשויות מע"מ.
  5. לא נכללה בדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הערת "עסק חי".
 6. מובהר בזאת, כי אי המצאת אישור או מסמך אחד או יותר מהמסמכים הנדרשים במסגרת מכרז זה עלול לגרום לפסילת ההצעה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי של יעד.
 7. את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז וכל שינוי בה עלול לגרום לביטולה.
 8. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יעד תהא רשאית לדרוש מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז פרטים נוספים ו/או המלצות ו/או אישורים, על-פי שיקול דעתה ולשביעות רצונה המלא, על-מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.
 9. מובהר בזאת, כי כל מסמכי מכרז אשר ימסרו לאחר היום הקובע יפסלו ולא יכללו בדיוני וועדת המכרזים.
 10. יעד תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה, לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות לתקופה נוספת.
 11. מפגש הבהרות ייערך ביום 05/05/2021 בשעה 09:00 במשרדי יעד. ההשתתפות במפגש אינה חובה.

 

תנאים אלו הנם חלק מתנאי המכרז.

 

מסמכי המכרז לחץ כאן

סיור מציעים לחץ כאן

מענה לשלאלות לחץ כאן