מכרז זוטא 01/2024 לביצוע עבודות שיפוץ ואיטום במרכז קהילתי שדה בוקר

מכרז זוטא 01/2024  לביצוע עבודות שיפוץ ואיטום במרכז קהילתי שדה בוקר, גבעתיים

יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: "יעד" או "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לביצוע עבודות שיפוץ ואיטום במרכז קהילתי שדה בוקר, גבעתיים )להלן: "ההזמנה").

 1. המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. המזמינה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום ההזמנה התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, ולא תינתן התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם על ידי המזמינה לביצוע העבודות נשוא המכרז.
 3. נוסח ההסכם עליו יידרש לחתום המציע שהצעתו תתקבל, הינו חלק ממסמכי ההזמנה.
 4. שאלות והבהרות יש לשלוח למייל dror@yaadg.co.il   עד לא יאוחר מיום 31.01.2024 עד השעה 16:00.
 5. סיור מציעים יתקיים ביום 28.01.2024 בשעה 10:00 בכתובת שדה בוקר 10 גבעתיים, מרכז קהילתי שדה בוקר. התכנסות בכניסה למבנה בחזית הרחוב.
 6. המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי ההזמנה, ובאופן הקבוע בהם. הצעות תוגשנה במסירה ידנית  או למייל dror@yaadg.co.il   . אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה במשרדי המזמינה או למייל dror@yaadg.co.il   נדחה ליום 12.02.2024 בשעה 12:00.
 7. רשאים להשתתף במכרז קבלנים העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המצטברים המפורטים:

קבלנים הרשומים כדין בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט - 1969, בענף 100 "בנייה (ענף ראשי)"לפחות בסיווג כספי ג-1 אשר בעל או/ו בהתקשרות עם הצגת תעודת אוטם מורשה –מהווה יתרון.

 1. לגבי קבלן שהנו אדם פרטי – קבלן הינו תושב ישראל; לגבי קבלן שהנו שותפות – קבלן רשום כדין ברשם השותפויות; לגבי קבלן שהנו חברה בע"מ – קבלן רשום כדין אצל רשם החברות.

קבלן האיטום הנו בעל ניסיון מוקדם בעצמו (ולא באמצעות צד שלישי) כדלקמן:

במהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעה במכרז, קבלן האיטום ביצע עבודות של איטום גגות, מרתפים ובריכות.

 1. על המציע להגיש רשימת 5 עבודות לפחות כדוגמת נשוא ההצעה בין השנים 2017-2023 , כמו כן יש להעביר רשימת מומלצים ואנשי קשר לכל עבודה.
 2. למציע מחזור הכנסות שנתי בהיקף שלא יפחת מ- 1 מיליון ש"ח בכל שנה, בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת הצעתו.      
 3. המשתתפ/ים מנהל/ים ספרים כדין, בהתאם לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו – 1975.
 4. המשתתפ/ים הינם בעלי תעודת עוסק מורשה לעבודה עם גופים ציבוריים מטעם רשויות מע"מ.
 1. מובהר בזאת, כי אי המצאת אישור או מסמך אחד או יותר מהמסמכים הנדרשים במסגרת ההזמנה זה עלול לגרום לפסילת ההצעה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי של יעד.
 2. את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי ההזמנה וכל שינוי בה עלול לגרום לביטולה.
 3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יעד תהא רשאית לדרוש מהמציעים לאחר הגשת ההצעות להזמנה פרטים נוספים ו/או המלצות ו/או אישורים, על-פי שיקול דעתה ולשביעות רצונה המלא, על-מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.
 4. מובהר בזאת, כי כל הצעה אשר תוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות כקבוע לעיל תפסל.
 5. יעד תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה, לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות לתקופה נוספת.

תנאים אלו הנם חלק מתנאי ההזמנה.

 

חוברת המכרז לחץ כאן

כתב כמויות לחץ כאן

ריכוז מענה לשאלות  לחץ כאן  

חוברת פרטי איטום לחץ כאן 

פרטים משלימים לחוברת האיטום  לחץ כאן 

מפרט ביצוע משלים  לחץ כאן