מכרז זוטא 01.2022 מערכת מולטימדיה מועדון נוער בהס שמעוני

הזמנה לקבלת הצעות במסגרת מכרז זוטא מס' 01/2022

אספקה והתקנה מערכות מולטימדיה במועדון נוער בה"ס שמעוני, גבעתיים

 

יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: "יעד" או "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לביצוע עבודות אספקה והתקנה מערכות מולטימדיה במועדון נוער בה"ס שמעוני , גבעתיים (להלן: "המכרז").

ביצוע העבודות יעשה במסגרת פרויקט להקמת המבנה כאשר הקבלן הזוכה בהליך זה יהיה כפוף לקבלן הראשי של הפרויקט ויבצע עבודותיו בתיאום עימו.

המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

 1. המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, ולא תינתן התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם על ידי המזמינה לביצוע העבודות נשוא המכרז.
 2. נוסח ההסכם עליו יידרש לחתום המציע שהצעתו תתקבל, הינו חלק ממסמכי ההזמנה.
 3. שאלות והבהרות יש לשלוח למייל dror@yaadg.co.il   עד לא יאוחר מיום 04.12.2022 עד השעה 12:00.
 4. המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי ההזמנה, ובאופן הקבוע בהם.

המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום 19.12.2022 בשעה 12:00 במסירה ידנית או/ו במייל dror@yaadg.co.il באחריות המציע לוודא קבלן ההצעה. אין לשלוח את ההצעות בדואר.

 1. רשאים להשתתף במכרז קבלנים העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  1. המציע הנו ישות משפטית אחת, יחיד, אזרח ותושב ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל.
  2. בין השנים 2017-2021, עסק המציע בהתקנת קבע של מערכת  AVC(אודיו, וידאו, שליטה) משולבת של 3 פרויקטים לפחות באולמות תיאטרון או/ו בהיכלי תרבות או/ו מרכזי מוסיקה בהיקף כספי של 350,000 ₪ לכל פרויקט לא כולל מע"מ.

העבודות יכללו את האלמנטים הבאים :

 • מערכת מולטימדיה בפרוטוקול IP  הכוללת הפצה, ניתוב, ושליטה של מערכות AVC.
 • מערכת סאונד
 • מערכת הקרנה
 • מערך חיווט ופנלים חרוטים

להוכחת הנסיון יש למלא פירוט בדבר ניסיון קודם בהתאם למסמך ד' להצעת המציע

 1. המציע מנהל ספרים כדין, בהתאם לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו – 1975.
 1. מובהר בזאת, כי אי המצאת אישור או מסמך אחד או יותר מהמסמכים הנדרשים במסגרת ההזמנה זה עלול לגרום לפסילת ההצעה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי של יעד.
 2. את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי ההזמנה וכל שינוי בה עלול לגרום לביטולה.
 3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יעד תהא רשאית לדרוש מהמציעים לאחר הגשת ההצעות להזמנה פרטים נוספים ו/או המלצות ו/או אישורים, על-פי שיקול דעתה ולשביעות רצונה המלא, על-מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.
 4. מובהר בזאת, כי כל הצעה אשר תוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות כקבוע לעיל תפסל.
 5. יעד תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה, לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות לתקופה נוספת.

תנאים אלו הנם חלק מתנאי המכרז.

 

מסמכי ההצעה לחץ כאן 

מענה לשאלות - הבהרות לחץ כאן