מכרז זוטא מס' 07/2021 לביצוע עבודות אספקה והקמה תא מעלית בבית ספר בן גוריון

מכרז זוטא מס' 07/2021 לביצוע עבודות אספקה והקמה תא מעלית בבית ספר בן גוריון, גבעתיים

 

יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: "יעד" או "החברה" או "המזמינה") מזמינה בזה הצעות לאספקה והתקנה של תא מעלית בבית ספר בן גוריון, גבעתיים, על פי כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

 1. יצוין, כי התמורה שתשולם למציע על פי הצעתו כוללת מתן אחריות למערכות למשך תקופה של 24 חודשים מתום השלמת הקמת ומסירת הפרויקט.

במסגרת המכרז מתבקשים המציעים לציין את התמורה השנתית המוצעת בגין מתן שירות אחזקה שנתית למערכות לאחר תום תקופת האחריות בת 24 החודשים שהתמורה בגינה כלולה בהצעת המציע, וזאת למשך תקופה נוספת של עד 10 שנים (להלן: "תקופת האחריות הנוספת").

מובהר בזה, כי ליעד מסורה האופציה, אולם היא אינה חייבת לממש אותה, להאריך את תקופת התקשרות באופן שהזוכה ימשיך ליתן אחריות למערכות בתמורה המוצעת על ידו בהצעתו במשך תקופת האחריות הנוספת.

 1. כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של 300 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזר בשום מקרה) החל מיום 07/07/2021 במשרדי המזמינה ברח' כורוזין 1, גבעתיים (להלן: "משרדי המזמינה") (טל: 03-7315184) בימים א' – ה' בין השעות 9:00 ועד 13:00 (להלן: "שעות הפעילות").

ניתן לבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית : מספר חשבון 629000/29 מספר סניף 666, בנק לאומי, יעד חברה לפתוח גבעתיים בע"מ. ח.פ 52002286/4, יש להעביר פרטי אימייל למשלוח חשבונית המס.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת http://www.yaadg.co.il/

 1. מפגש הבהרות יתקיים ביום 07/07/2021 שעה 10:00 בכניסה לבית ספר בן גוריון רח' פועלי הרכבת 30, גבעתיים כמפורט להלן. ההשתתפות במפגש ההבהרות אינה חובה.

 2. המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 26/07/2021 בשעה 12:00.

לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.

את ההצעות יש להגיש במסירה אישית בלבד בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, רח' כורזין 1, קומה ב', גבעתיים.

תנאי סף למשתתפים

 1. רשאים להשתתף במכרז אלו, העומדים בכל התנאים הבאים, ואשר המציאו את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלו:

 2. המשתתף הינו בעל ניסיון מוכח של 5 (חמש) שנים לפחות בביצוע עבודות בניה ו/או התקנה של מעליות (לרבות מעליות משא) בהיקף של 200,000 ₪ (מאתים אלף ₪) בתוספת מע"מ לפחות.

לעניין סעיף זה יחשב משתתף כבעל ניסיון גם בהתקיים האמור להלן:

 1. המשתתף הינו תאגיד אשר חבר בו או שותף בו או בעל מניות המחזיק בלא פחות מ- 30% מהבעלות בו – הינו בעל ניסיון.

 2. המשתתף הינו יחיד אשר היה מנהל או חבר או שותף או בעל מניות המחזיק בלא פחות מ- 30% מהבעלות בתאגיד בעל ניסיון.

 3. המשתתף הינו התאגדות של מספר תאגידים אשר אחד או יותר מהם היו בעלי ניסיון לרבות ניסיון מכח האמור בפסקה 1) לעיל.

 4. המשתתף הינו קבלן רשום אצל רשם הקבלנים בקבוצה ב-180 בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988 או לחילופין הציג הסכם עם קבלן רשום כאמור בסעיף זה לשם ביצוע העבודות על פי מכרז זה.

 5. המשתתף מנהל ספרים כדין, בהתאם לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו – 1975.

 6. המשתתף הינו בעל תעודת עוסק מורשה לעבודה עם גופים ציבוריים מטעם רשויות מע"מ.

 

עיקרי ההתקשרות

עיקרי ההסכם עליו יחתום המשתתף הזוכה במכרז, הינם כדלקמן:

א.המשתתף הזוכה יבצע עבור יעד את העבודות נשוא מכרז זה.

ב.העבודות המתבקשות הינן עבודות אספקה והקמה תא מעלית בבה"ס בן גוריון, גבעתיים ומתן שירות אחזקה שנתית למערכות למשך תקופה של 24 חודשים ממועד השלמת ההתקנה (להלן: "העבודות"), והכל בהתאם להסכם וללוח זמנים עליו יתחייב המשתתף הזוכה, כמפורט בהסכם המצורף למכרז זה ובמסמכי מכרז זה.

 • ליעד מסורה האופציה למסור לקבלן הזוכה את מתן שירותי האחזקה למשך תקופה נוספת של עד 10 שנים (להלן: "תקופת האחריות הנוספת") על פי ההצעה שימסור למתן שירותי האחזקה (מובהר בזה, כי ההצעה למתן שירותי התחזוקה בתקופת האחריות הנוספת לא תשוקלל במסגרת בחירת ההצעה הזוכה במכרז.

 • לוחות זמנים לביצוע העבודות הינו: אספקה והתקנה עד 8 חודשים מיום צו התחלת עבודה והכל  ממועד הוצאת צו תחילת עבודה ובכפוף לאמור במסמכי המכרז וההסכם.

ג.הקבלן יעסיק עובדים מקצועיים ובעלי נסיון בסוג העבודות נשואי מכרז זה.

ד.העבודות תבוצענה בהתאם למפרטי ולמסמכי המכרז, שיהוו חלק בלתי נפרד מההסכם שייחתם עם המשתתף הזוכה במכרז.

ה.הפריטים והחומרים שיסופקו לשם ביצוע העבודות יהיו באיכות ומטיב מעולים.    

ו.העבודות תבוצענה על בסיס ובהתאם לכל האישורים, הרישיונות, התעודות וההיתרים החוקיים הנדרשים על-פי כל דין לצורך ביצוע העבודות.

ז.ביצוע עבודות נשוא מכרז זה יבוצע תוך הקפדה מרבית על כל דין ועל כללי הזהירות והבטיחות.

ח. כל מתקן שיותקן יישא תו תקן של מכון התקנים הישראלי ככל שקיים תקן כזה.

ט.המשתתף הזוכה יבצע את העבודות בהתאם ללוח הזמנים המצורף כמסמך 5 למכרז זה.

י.תמורת ביצוע כל העבודות, כמפורט בהסכם המצ"ב, תשלם יעד למשתתף הזוכה סך התואם את הצעתו כפי שתוגש במכרז זה בתוספת מע"מ כדין, הכל בהתאם לאמור בהסכם.

יא.מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי התמורה, כאמור לעיל ובהסכם, הינה תמורה סופית וכוללת את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות מכל סוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות על-פי תנאי המכרז, וכי הזוכה לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות כאמור.

 1. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 2. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, לפצל את הזכייה בין מספר משתתפים כמפורט לעיל.

 3. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

טלפון לבירורים: 03-7315184

 

מסמכי המכרז לחץ כאן