מכרז זוטא מס' 07/2020 לביצוע עבודות אספקה והקמה כיתות לימוד, בית ספר אלון, גבעתיים

 

 

 

הזמנה לקבלת הצעות במסגרת מכרז זוטא מס' 07/2020 לביצוע עבודות אספקה והקמה כיתות לימוד, בית ספר אלון, גבעתיים

 

יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לביצוע עבודות אספקה והקמה כיתות לימוד, בית ספר אלון, גבעתיים (להלן: "המכרז").

 

1. המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא והכול על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

2. המזמינה תהא רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, ובכלל לא תינתן התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם על ידי המזמינה לביצוע העבודות נשוא המכרז.

 

3. נוסח ההסכם עליו יידרש לחתום המציע שהצעתו תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.

 

4. המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע בהם. הצעות תוגשנה במסירה ידנית.

אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה במשרדי המזמינה.

המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום 18.06.2020 בשעה 12:00 במשרדי המזמינה.

 

5. מפגש הבהרות וסיור באתר המיועד לביצוע העבודות ייערך ביום 10.06.2020  בשעה  במשרדי יעד. ההשתתפות במפגש אינה חובה.

 

6. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

 

מסמכים 

 

 מכרז זוטא 07/2020 לחץ כאן

תכנית הגשה לחץ כאן 

תכנית יסודות לחץ כאן 

פרוטוקול סיור מציעים 10.06.2020 לחץ כאן 

ריכוז מענה לשאלות לחץ כאן 

כתב כמויות - עבודות נוספות - תמחור נפרד לחץ כאן