הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות החלפת קורות עץ נושאות לגשר להולכי רגל ע"ש אייזק דרזיה מעל דרך רבין, גבעתיים

הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות החלפת קורות עץ נושאות  לגשר להולכי רגל ע"ש אייזק דרזיה מעל דרך רבין, גבעתיים

יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: "יעד" או "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לביצוע עבודות החלפת קורות עץ נושאות  לגשר להולכי רגל ע"ש אייזק דרזיה מעל דרך רבין, גבעתיים (להלן: " ההזמנה ").

ניתן לעיין במסמכי המכרז, באתר האינטרנט של החברה בכתובת http://www.yaadg.co.il/

 1. המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. המזמינה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום הההזמנה התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, ולא תינתן התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם על ידי המזמינה לביצוע העבודות נשוא המכרז.
 3. נוסח ההסכם עליו יידרש לחתום המציע שהצעתו תתקבל, הינו חלק ממסמכי ההזמנה.
 4. שאלות והבהרות יש לשלוח למייל dror@yaadg.co.il   עד לא יאוחר מיום 13.09.2022 עד השעה 12:00.
 5. מפגש מציעים ייערך ביום 06.09.2022  בשעה 10:30 בגשר להולכי רגל מעל דרך רבין, גבעתיים. ההשתתפות במפגש אינה חובה ולא מהווה תנאי סף להגשת הצעה זו, אך מומלץ למציעים להשתתף במפגש.
 6. המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי ההזמנה, ובאופן הקבוע בהם. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה במשרדי המזמינה.

המועד האחרון להגשת ההצעות עד ליום 20.09.2022 בשעה 12:00 במשרדי המזמינה.

 1. רשאים להשתתף במכרז קבלנים העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  1. מציעים אשר ביצעו לפחות 3 פרויקטים בהיקף של לפחות 200,000 ₪ כל אחד (לפני מע"מ), לביצוע עבודות דומות להחלפת קורות עץ נושאות ודקים בגשרים, בעיריות, רכבת ישראל, נתיבי ישראל וכו' שהסתיימו ונמסרו במהלך השנים 2012-2021.

להוכחת הנסיון יש למלא פירוט בדבר ניסיון קודם בהתאם לנספח ד' להצעת המציע

 1. למציע מחזור הכנסות שנתי בהיקף שלא יפחת מ- 1 מיליון ₪ בכל שנה, בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת הצעתו.                                                                                                                                                                                                                                                                            
 2. למציע ו/או לקבלן המשנה שיועסק על ידו בפרויקט מנהל עבודה מטעמו שהוא בעל רישיון לעבודה בגובה.
 3. המציע מנהל ספרים כדין, בהתאם לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו – 1975.
 1. מובהר בזאת, כי אי המצאת אישור או מסמך אחד או יותר מהמסמכים הנדרשים במסגרת ההזמנה זה עלול לגרום לפסילת ההצעה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי של יעד.
 2. את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי ההזמנה וכל שינוי בה עלול לגרום לביטולה.
 3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יעד תהא רשאית לדרוש מהמציעים לאחר הגשת ההצעות להזמנה פרטים נוספים ו/או המלצות ו/או אישורים, על-פי שיקול דעתה ולשביעות רצונה המלא, על-מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.
 4. מובהר בזאת, כי כל הצעה אשר תוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות כקבוע לעיל תפסל.
 5. יעד תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה, לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות לתקופה נוספת.

 

מסמכי ההצעה לחץ כאן 

סיור מציעים לחץ כאן