הזמנה להציע הצעות למתן שירותי מבקר פנימי

יעד – החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי מבקר פנימי

יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע''מ (להלן: "החברה") נערכת בימים אלה לאיתור שירותי מבקר פנים לחברה ומזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים בהזמנה, להציע הצעות למתן שירותי מבקר פנים.

ניתן לעיין במסמכים באתר האינטרנט של החברה בכתובת  http://www.yaadg.co.il /

המציע שייבחר על ידי החברה כזוכה בהליך זה (להלן: "הזוכה"), ישמש כמבקר פנים של החברה.

תנאי ההתקשרות יהיו עפ"י מסמכי ההזמנה ובהתאם לחוזה ההתקשרות, על נספחיו כחלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה.

 • המועד האחרון להגשת הצעות הוא: יום ה' 26.08.2021 בשעה 12:00. ההצעה תוגש במעטפה סגורה עליה יצוין "הצעת מחיר עבור מתן שירותי מבקר פנימי".
 • ההגשה במסירה ידנית בלבד במשרדי חברת יעד, בנין מולדבסקי קומה 2, רח' כורזין 1 גבעתיים.
 • מעטפה אשר תימסר לאחר מועד ההגשה, לא תידון.
 • הצעת המציע תוגש באמצעות הטופס המצורף למסמך זה כנספח ב' (הצעת המציע), מבלי לבצע בו כל שינויים או תיקונים.

השירותים המבוקשים

מבקר הפנים יספק לחברה שירותי ביקורת פנים ובכלל זה:

 • בחינת תקינות פעולות החברה, פעולותיהם של נושאי משרה וממלאי תפקידים בחברה, מבחינת השמירה על החוק, הניהול התקין, טוהר המידות ובחינת חסכון ויעילות ביעדים שנקבעו.
 • בחינת התקיימותן של ההוראות המחייבות את החברה.
 • בחינת ניהול הנכסים והתחייבויות החברה ובכלל זה בחינת הנהלת החשבונות, דרכי שמירת הרכוש והחזקת הכספים והשקעתם.
 • בחינת החלטות החברה ועמידתן בנהלים.

 

 1. המידע המופיע במסמך זה הינו מידע כללי בלבד אשר מטרתו להעניק למציעים מידע רב ככל הניתן על מנת שיוכלו לתמחר ולהכין את הצעתם. המשתתפים מצהירים כי המידע הנמסר הינו מידע ראשוני בלבד לצורך הגשת ההצעות והוא אינו מחייב את החברה אשר תהיה רשאית לשנותו בהתאם לשיקול דעתה.
 2. אין בהליך זה, או בפעולות שינקטו על פיו, כדי ליצור מחויבות כלשהי של החברה כלפי גורם כלשהו, או לחייב את החברה בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו.
  החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הליך זה בכל עת, או לדחות את ביצועו מכל סיבה שהיא, או לצאת בהליך חדש לפי שיקול דעתה הבלעדי. למשתתפים אשר הגישו הצעה לא תהיה כל טענה ואו דרישה כלפי החברה בהתקיים האמור.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המציעים, כולם או חלקם, לצורך בירור פרטים בנוגע להצעותיהם, לרבות קבלת אישורים ואו המלצות ואו מסמכים, וכל פרט אחר הדרוש לה לצורך קבלת החלטתה.
 4. אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. כמו כן, שומרת החברה לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות.
 5. אין לראות בהצעת המחיר שום התחייבות כלשהי של החברה לביצוע ההתקשרות או להזמין עבודה כלשהי בהיקף כלשהו.
 6. החברה תהיה רשאית לדרוש מהמגישים פרטים נוספים ו/או הבהרות על פי שיקול דעתה, לשביעות רצונה המלא, על מנת לבחון את החברה והצעתו במסגרת שיקולה.
 7. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל מו"מ עם משתתפים בהליך שיגישו הצעתם.

 

מסמכי ההצעה לחץ כאן