הזמנה להיכלל במאגר המפקחים בפרויקטים משותפים של החברות מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ ו- יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ 2024

הזמנה להיכלל במאגר המפקחים בפרויקטים משותפים של החברות מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ ו- יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ

החברות מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ ו- יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן- "החברות") מזמינות בזאת מועמדים אשר עונים על מלוא תנאי הסף שלהלן, להגיש מועמדות להיכלל במאגר המפקחים הקיים של החברות (להלן: "המפקחים"), וזאת לשם מתן שירותי פיקוח הנדסי וניהול פרויקטים במסגרת ביצוע פרויקטים המשותפים לשתי החברות.

הכללתם של המבקשים להיכלל במאגר המפקחים ומנהלי פרויקט תיעשה בהתאם לקריטריונים לשיבוץ כמפורט במסמכי המכרז, ובהתאם לשיקול דעתן הבלעדי והמוחלט של החברות, בהתבסס על הנתונים והמסמכים אשר יומצאו לחברות על ידי המפקחים והיועצים.

תקופת היכללותם של המפקחים שיוחלט על צירופם למאגר תהא לתקופה של 5 שנים והכל בהתאם למסמכי המכרז וההסכם.

מובהר כי מפקחים אשר נמצאים במאגר של מי משתי החברות נדרשים להגיש מועמדות חוזרת על מנת להיכלל במאגר המשותף.

ניתן לעיין במסמכי המכרז,

באתר האינטרנט של חברת יעד בכתובת  http://www.yaadg.co.il/

באתר האינטרנט של חברת מי גבעתיים בכתובת https://www.mei-givatayim.co.il/

1.תנאי הסף להיכללות במאגר המפקחים

1.1.המועמד הינו יחיד או גוף משפטי רשום.

1.2.המועמד הנו בעל אישור בר תוקף, נכון למועד הגשת המועמדות, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ז – 1976 המעיד כי המועמד מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.

1.3.המועמד הנו בעל תעודת השכלה רלוונטית. לגבי מועמד שהנו תאגיד – המועמד יודיע מי הגורם האחראי מטעמו לייצג את המועמד במאגר, והוא יהיה בעל תעודת ההשכלה של אותו גורם.

1.4.המועמד הנו בעל תעודת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים או בעל תעודת רישום בפנקס הטכנאים וההנדסאים. לגבי מועמד שהנו תאגיד – המועמד יודיע מי הגורם האחראי מטעמו לייצג את המועמד במאגר, והוא יהיה בעל תעודת רישום כאמור של אותו גורם.

1.5.המועמד הנו בעל רישיון מהנדס או הנדסאי בתחום המבוקש. לגבי מועמד שהנו תאגיד – המועמד יודיע מי הגורם האחראי מטעמו לייצג את המועמד במאגר, והוא יהיה בעל הרישיון כאמור של אותו גורם בתחום הרלוונטי.

1.6.המועמד הנו בעל תעודת בוגר קורס פיקוח על הנחת קווי מים וביוב של מרכז השלטון המקומי ו/או מנהל משק המים ברשויות ו/או אגף הנדסה ביחידת הממונה על תאגידי המים והביוב. לגבי מועמד שהנו תאגיד – המועמד יודיע מי הגורם האחראי מטעמו לייצג את המועמד במאגר, והוא יהיה בעל התעודה כאמור של אותו גורם בתחום הרלוונטי.

1.7.המועמד הנו בעל ניסיון מוכח בשלוש השנים האחרונות במתן שירותי ניהול ופיקוח בפרויקטים של תשתיות בשישה (6) פרויקטים לפחות שהיקף הביצוע של כל אחד מהם 3 מיליון ₪ לפחות, ובהם פרויקט אחד לפחות שכלל עבודות מים וביוב עבור רשות מקומית / תאגיד בסכום שעולה על 1 מלש"ח. לגבי מועמד שהנו תאגיד – על הניסיון להתקיים בתאגיד.

2.כללי

2.1.שאלות ובקשות להבהרות נוספות, יועברו על ידי המציעים באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת   Dror@yaadg.co.il   ובהתאם להוראות הקבועות בהזמנה, לא  יאוחר  מתאריך 06.02.2024  עד השעה 12:00.   תשובות לשאלות, הבהרות, ו/או עדכונים ושינויים שייעשו ביוזמת החברה, יפורסמו באתר האינטרנט של

חברת יעד בכתובת  http://www.yaadg.co.il/

חברת מי גבעתיים בכתובת https://www.mei-givatayim.co.il/

2.2.את הבקשה להצטרף למאגר המפקחים הקיים  של החברות בצירוף כל המסמכים ניתן לשלוח בדוא"ל לכתובת  Dror@yaadg.co.il   או באמצעות שליח למשרדי יעד, חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ, ברחוב כורזין 1 קומה 2, גבעתיים עד לתאריך 21.02.2024 בשעה 12:00.

2.3.החברות תהינה רשאיות לפנות למועמד לקבלת מסמכים/פרטים נוספים/השלמות, וכן תהינה רשאיות לפנות לצדדים שלישיים לקבלת חוות דעת על המועמד להיכלל במאגר.

2.4.מובהר ומודגש, כי החברות אינן מתחייבות לבחור במפקח הנכלל במאגר לבצע עבורן עבודה כלשהיא ואין במאגר זה כדי ליצור התחייבות כלשהי בין החברות לבין המפקח.

2.5.במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז על הוראות מודעה זו.

 

 

למסמכי ההצעה לחץ כאן