בקשה להצעת מחיר סקר הנגשת תתנות אוטובוסים ברחבי גבעתיים

הנדון: הזמנה לקבלת הצעות עבור ייעוץ, תכנון וביצוע סקר הנגשת תחנות אוטובוסים וצמתים

ברחבי העיר גבעתיים

 1. כללי

עיריית גבעתיים באמצעות יעד החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן "המזמין") מזמינה בזה יועצים לקבלת הצעות עבור יעוץ, תכנון וביצוע סקר הנגשת תחנות אוטובוסים וצמתים ברחבי העיר.  

 1. מהות העבודה:  

תכנון, יעוץ והכנת סקר להנגשת 76 תחנות האוטובוסים וצמתים הקרובים לתחנות בעיר לפי פרוגרמת משרד התחבורה וביצוע פיקוח עליון לעבודה. מצורפת רשימה של תחנות האוטובוס עיר

 1. פירוט העבודה:

המתכנן יבצע את הסקר והתכנון הפרויקט על פי הנתונים, קווי היסוד וההנחיות, במסגרת התקציבית ו/או הוראות אחרות, לעיון, למכרז ולביצוע ע"פ דרישות הנגישות כמוגדר בחוק ובתקנות הנגישות הרלוונטיות לתחום פעילותה ארגון ובתקן ישראלי לחוק הנגישות .

שלב א '– עבודות סקר נגישות בתחנות אוטובוס  

 • ביצוע סיור בתחנות ועריכת סקר נגישות שיכלול את רשימת הליקויים שיש צורך בהנגשתם.
 • סקירת המדרכות המובילות אל התחנה עד לצומת הקרובה מכל צד של התחנה ורישום המכשולים בדרך והנמכות במעברי חצייה הסמוכים במידה ולא קיימות .
 • הכנת דו"ח הנחיות הכוללות התאמת נגישות לכל תחנה  לרבות התאמת מעברים, הנמכות משטחי ריצוף, צביעה, תמרור וכו',  בהתאם לחוקים והנחיות הנגישות.
 • הכנת  טבלת אקסל המרכזת בתוכה את נתוני התחנות הרלוונטים, פתרון הנדסי מוצע לביצוע העבודה, ועלות הפתרון הנ"ל (מבוסס על מחירי שוק מעודכנים ובדוקים), טבלת אקסל הכוללת כתב כמויות מפורט ועלויות להנגשת תחנות האוטובוסים וצמתים סמוכים לתחנה המרכזת את כל העבודות לרבות המכשולים בדרך אל התחנה ואומדן עלויות ראשוני.

שלב ב'– תכנון מפורט וביצוע מכרז  

 • הכנת כתב כמויות מפורט ואומדן, כתב הכמויות יכלול את כל העבודות השונות הנדרשות להנגשת תחנות האוטובוס לרבות החלפת ריצופים, צביעה, הנמכת משטחי ריצוף, פירוק סככה ויסוד בטון של התחנות והרכבתם מחדש וכו'.

הכנת הנחיות, פרטי ביצוע  ומפרט טכני מיוחד לעבודות השונות הנדרשות להנגשת תחנות האוטובוסים עבור מכרז. (בהתאם לדרישת המזמין ניתן להכין מכרז  במס' שלבים ללא תוספת מחיר למתכנן בגין עבודה זו)

 • הכנת תכנון סכמטי לביצוע התיקונים הנדרשים לכל תחנה בנפרד.
 • מתן חוות דעת טכנית בכל הקשור למכרז בין הקבלנים לביצוע הפרויקט והשתתפות בסיור קבלנים
 • בדיקת הצעות הקבלנים המשתתפים במכרז. 

             שלב ג '– עבודת פיקוח עליון ואישור העבודה בסיומה    

 •  סיורים מקדמיים עם המפקח ונציג החברה המבצעת את העבודה לצורך הבהרת הפתרון בכל תחנה  בנפרד.
 • יעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של החומרים והציוד.
 • פיקוח עליון על ביצוע וטיפול בליקוי הנגישות בפרויקט בהתאם לתוכניות ושמירה על הנחיות חוק הנגישות
 • הדרכה ומתן הסברים למפקח באתר, מתן הערות במהלך הפרויקט על ביצוע לקוי ומתן הנחיות לתיקונם ,בהתאם לצורך.
 • יעוץ למזמין והשתתפות בבירורים עם הקבלן. 
 • ליווי מקצועי עד לסיום עבודות הביצוע באתרים.

 

שלב ד '– אישור העבודה בסיום העבודות ומתן אישור נגישות לתחנות        

 • ביצוע סיור /ים עם סיום העבודות של הקבלן לאישור העבודות.
 • הוצאת דו"ח נגישות מסכם עם סיום העבודה. 
 • מתן אישור נגישות לכל התחנות שבהם בוצעו העבודות לפי הנחיות הנגישות.
 1. תנאי סף למשתתפים

רשאים להגיש הצעות גורמים אשר עומדים בכל התנאים הבאים, ואשר המציאו את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלו: 

 • בעל תואר  אקדמאי  בתחומי האדריכלות וההנדסה ו/או הנדסאי אזרחי במגמת תכנון מבנים שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.  
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים,  תש"ח  1951  לחוק הרשויות המקומיות.
 • רישום בפנקס מורשי נגישות מתו"ס  (מבנים, תשתיות וסביבה) של משרד התמ"ת.
 • בעל ניסיון מוכח בין השנים 2022-2019 כמורשי נגישות מתו"ס ושירות בגופים ציבוריים .

להוכחת תנאי סף זה על המציע להציג 3 פרויקטים בתחום נגישות מתו"ס בגופים ציבוריי ם .

 • המציע מנהל ספרים כדין, בהתאם לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975 ומחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), כשהם תקפים.
 • היועץ מצהיר כי הינו בעל יעד, ניסיון ומיומנות המאפשרים לו לבצע את השירותים ברמה נאותה.
 1. הגשה
  1. שאלות והבהרות נוספות ניתן להגיש עד ליום 21.07.2022 למייל  dror@yaadg.co.il
  2. את כל מסמכי ההצעה ונספחי ה, חתומים בידי המציע בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך בצירוף חותמת, יש להגיש עד ליום 27.07.2022 בשעה 12:00 למייל  Dror@yaadg.co.il 
 2. תמורה  

בתמורה לביצוע מכלול העבודות במלואן ובמועדן לשביעות רצונה המלאה של יעד בהתאם להוראות הזמנה זו, יהיה המציע זכאי לתמורה כדלקמן:

 • מחיר גלובלי כולל לפי מספר התחנות. 
 • בנוסף יש לתת הצעת מחיר לשעת עבודה לעבודות שלא נכללו במסגרת תכולת העבודה עד ל ___ שעות לביצוע מכולל העבודה. 

 

 1. שלבי תשלום

שלב א '– עבודות סקר נגישות בתחנות אוטובוס 30%

שלב ב'– תכנון מפורט וביצוע מכרז  – 40%

שלב ג '– עבודת פיקוח עליון ואישור העבודה בסיומה – 10%

שלב ד '–אישור העבודה בסיום העבודות ומתן אישור נגישות לתחנות – 20%

מסמכי הגשה    לחץ כאן 
רשימת תחנות   לחץ כאן