בקשה להצעות מחיר לביצוע עבודות לסלילת כביש מספר 4 במתחם סיטי, גבעתיים

יעד – החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ

הזמנה לקבלת הצעות לביצוע סלילת כביש במתחם סיטי, גבעתיים

 

יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: "יעד" או "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לביצוע עבודות לסלילת כביש מספר 4 במתחם סיטי, גבעתיים (להלן: "ההזמנה").

 1. המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. המזמינה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום הההזמנה התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, ולא תינתן התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם על ידי המזמינה לביצוע העבודות נשוא ההזמנה.
 3. מפגש מציעים ייערך ביום 06.05.2021 בשעה 12:00 ברחבת מגדל השחר רחוב אריאל שרון, גבעתיים. ההשתתפות במפגש הינה חובה ומהווה תנאי סף להגשת הצעה זו.
 4. עד ליום 12.05.2021 יודיע המשתתף בכתב ליעד, במייל  beny@yaadg.co.il או/ו בפקס 03-7317685 ויוודא טלפונית את הגעת קבלת המייל או/ו הפקס אצל יעד, על כל הסתירות, השגיאות, אי התאמות או חוסר בהירות שמצא אם מצא במסמכי ההצעה, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי ההצעה או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי ההצעה.
 5. המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי ההזמנה, ובאופן הקבוע בהם. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה במשרדי המזמינה. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום 25.05.2021 בשעה 12:00 במשרדי המזמינה.
 6. רשאים להשתתף במכרז קבלנים העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  1. קבלנים הרשומים כדין בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט - 1969, בענף 200 כבישים תשתיות ופיתוח (ענף ראשי)"  בסיווג כספי ב-1 לפחות. או בענף 220 +260 בסיווג ב' 1.
  2. המציע השתתף במפגש המציעים.
  3. המציע מנהל ספרים כדין, בהתאם לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו – 1975.
 7. מובהר בזאת, כי אי המצאת אישור או מסמך אחד או יותר מהמסמכים הנדרשים במסגרת ההזמנה זה עלול לגרום לפסילת ההצעה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי של יעד.
 8. את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי ההזמנה וכל שינוי בה עלול לגרום לביטולה.
 9. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יעד תהא רשאית לדרוש מהמציעים לאחר הגשת ההצעות להזמנה פרטים נוספים ו/או המלצות ו/או אישורים, על-פי שיקול דעתה ולשביעות רצונה המלא, על-מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.
 10. מובהר בזאת, כי כל הצעה אשר תוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות כקבוע לעיל תפסל.
 11. יעד תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה, לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות לתקופה נוספת.

 

תנאים אלו הנם חלק מתנאי ההזמנה.

 

              מסמכי ההצעה לחץ כאן

                סיור מציעים לחץ כאן 

 

 

 

                                                                                                                         ב