בקשה להצעות מחיר לאספקה והקמה של מבנה שירותים יביל - מתחם טבנקין גבעתיים

הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות אספקה והתקנה מבנה שירותים יביל בגינה ציבורית מתחם טבנקין, גבעתיים

 

יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ (להלן: "יעד" או "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לביצוע עבודות אספקה והתקנה מבנה שירותים יביל בגינה ציבורית מתחם טבנקין, גבעתיים )להלן: "ההזמנה").

 1. המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. המזמינה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום ההזמנה התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, ולא תינתן התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם על ידי המזמינה לביצוע העבודות נשוא המכרז.
 3. נוסח ההסכם עליו יידרש לחתום המציע שהצעתו תתקבל, הינו חלק ממסמכי ההזמנה.
 4. שאלות והבהרות יש לשלוח למייל dror@yaadg.co.il   עד לא יאוחר מיום 15.09.2022 עד השעה 12:00.
 5. המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי ההזמנה, ובאופן הקבוע בהם. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה במשרדי המזמינה.

המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה עד ליום 29.09.2022 בשעה 11:00 במשרדי המזמינה או/ו למייל dror@yaadg.co.il  על המציע לוודא טלפונית את הגעת קבלת המייל אצל יעד.

 1. רשאים להשתתף במכרז קבלנים העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  1. המשתתף הינו בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות לפני מועד הגשת הצעתו, בייצור אלמנטים ומערכות בטון טרומיים או/ו אספקה והתקנת מבנים יבילים, ואשר ביצע ב- 3 השנים האחרונות עבודות הקמת מבנים יבילים ו/או אלמנטים טרומיים בהיקף כספי שאיננו נמוך מ- 1 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ) בשנה ו- 5 מיליון במצטבר בחמשת השנים האחרונות.

להוכחת הניסיון יש למלא פירוט בדבר ניסיון קודם בהתאם לנספח ד' להצעת המציע

 1. למציע מחזור הכנסות שנתי בהיקף שלא יפחת מ- 1 מיליון ש"ח בכל שנה, בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת הצעתו.                                                                                                                                                                                                                                                                            
 2. המשתתף מנהל ספרים כדין, בהתאם לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו – 1975.
 3. המשתתף הינו בעל תעודת עוסק מורשה לעבודה עם גופים ציבוריים מטעם רשויות מע"מ.
 1. מובהר בזאת, כי אי המצאת אישור או מסמך אחד או יותר מהמסמכים הנדרשים במסגרת ההזמנה זה עלול לגרום לפסילת ההצעה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי של יעד.
 2. את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי ההזמנה וכל שינוי בה עלול לגרום לביטולה.
 3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יעד תהא רשאית לדרוש מהמציעים לאחר הגשת ההצעות להזמנה פרטים נוספים ו/או המלצות ו/או אישורים, על-פי שיקול דעתה ולשביעות רצונה המלא, על-מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.
 4. מובהר בזאת, כי כל הצעה אשר תוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות כקבוע לעיל תפסל.
 5. יעד תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה, לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות לתקופה נוספת.

תנאים אלו הנם חלק מתנאי ההזמנה.

 

מסמכי ההצעה לחץ כאן 

מענה לשאלות לחץ כאן