בקשה להצעות מחיר הליך לאיתור משרדי רואי חשבון למתן שירותי ראיית חשבון -ביקורת

יעד – החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ

הליך לאיתור משרדי רואי חשבון למתן שירותי ראיית חשבון -ביקורת

 

יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע''מ (להלן: "החברה") נערכת בימים אלה לאיתור חברות/משרדי רואי חשבון לצורך מתן שירותי ראיית חשבון – ביקורת לחברה.

ניתן לעיין במסמכים באתר האינטרנט של החברה בכתובת  http://www.yaadg.co.il /

 1. השירותים המבוקשים:
  1. הכנה וביקורת של דו"חות כספיים שנתיים לחברה ולבעלי המניות לרבות דיווח למס הכנסה.
  2. הכנת דו"חות כספיים שנתיים למס הכנסה, כולל טפסי דיווח ונספחים וטופסי פחת.
  3. ייצוג החברה בפני רשויות המס: מס הכנסה ומס ערך מוסף (מע"מ), ביטוח לאומי וניהול הקשר עם רשויות המס.
  4. ייעוץ שוטף בנושאים כספיים והיבטים כספיים של פרויקטים, נכסים והתקשרויות.
  5. ייעוץ בנושאים מיוחדים ככל שיידרש.

(להלן: "השירותים").

 

השירותים יסופקו לחברה בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם ההתקשרות המצ"ב ומסומן כ" מסמך מס' 2".

מובהר בזה, כי לחברה שמורה הזכות להורות לזוכה לבצע, בנוסף לשירותים המפורטים לעיל, גם סקירה של דו"חות כספיים חצי שנתיים.

על המועמד לציין בהצעתו גם את התמורה הנוספת המוצעת על ידו למתן שירותים נוספים אלה.

 1. תנאי סף:

על המציעים לעמוד בתנאי הסף המפורטים להלן:

 1. המועמד הינו יחיד או גוף משפטי רשום.
 2. המועמד הנו בעל אישור בר תוקף, נכון למועד הגשת המועמדות, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ז – 1976 המעיד כי המועמד מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.
 3. המציע הינו רואה חשבון שותף או שכיר במשרד/חברת רואי חשבון המונה חמישה (5) רואי חשבון לפחות.

אם ההצעה  מוגשת על ידי משרד/חברת רואי חשבון אזי יש לפרט בה את שמו ופרטי ניסיונו של רואה החשבון הספציפי מטעם המציע אשר יספק את השירותים לחברה.

 1. על המציע להציג ניסיון קודם של חמש (5) שנים האחרונות לפחות במתן שירותי ראיית חשבון-ביקורת לתאגידים עירוניים ו/או חברות כלכליות של רשויות מקומיות וכן ניסיון במתן שירותים ל-חמש (5) רשויות מקומיות לפחות.
 1. מסמכים שעל המציע  לצרף להצעתו

המועמד יצרף להצעתו הוכחות לעמידתו בכל תנאי הסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, גם את המסמכים הבאים:

 1. כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו - 1976, כשהם תקפים למועד הגשת הבקשה.
 2. אישור תקף מפקיד השומה או רואה חשבון המעיד כי המועמד מנהל פנקסי חשבונות ורשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.
 3. תעודת עוסק מורשה מאת רשויות מס ערך מוסף.
 4. העתק מן התעודות, האישורים והרישיונות הנדרשים בהתאם לתנאי סף
 5. קורות חיים ופרופיל חברה.
 6. פירוט ניסיון קודם של המועמד בהתאם לדרישות סעיף 1.3, 1.4 לתנאי סף לעיל בנוסח נספח ב', וכן המלצות, אישורים ואסמכתאות להוכחת ניסיונו הקודם.
 7. כל מסמכי הזמנה זו חתומים בכל עמוד ועמוד.
 1. קריטריונים לעמידה בתנאי הסף
 1. המועמדים  אשר יעמדו בכל תנאי הסף ואשר יענו על הקריטריונים הבאים :
 2. בעלי כל האישורים, התעודות והרישיונות הנדרשים על פי דין.
 3. בעלי ניסיון מוכח בביצוע שירותים קודמים, תוך דגש על ניסיון בעבודה מול רשויות מקומיות ו/או חברות עירוניות ו/או תאגידי מים והביוב.
 4. ותק של המועמד בתחום הרלוונטי.
 5. המלצות קודמות.

החברה שומרת על זכותה לערוך ריאיון מקצועי אישי עם המועמד, והודעה על כך תימסר למועמדים בכתב.

 1. כללי
  1. יש להגיש את ההצעה למשרדי החברה במעטפה סגורה בהתאם ל"מסמך מס' 3 – טופס הגשת ההצעה", ולצרף את כל המסמכים הנדרשים,  וזאת עד ליום 29.04.2021 עד השעה 12:00 .
  2. סכום ההצעה לא יעלה על 40,000 ₪ לשנה בתוספת מע"מ ולא יפחת מ- 20,000 ₪ לשנה בתוספת מע"מ.
  3. בנוסף לסכום ההצעה המוצע, על המועמד לציין את התמורה המבוקשת על ידו בגין ביצוע סקירה של דו"חות כספיים חצי שנתיים.
  4. שאלות הבהרה יש להגיש עד ליום 18/04/2021 במייל  Dror@yaadg.co.il.
 
 
מסמכי ההצעה לחץ כאן